Nông thôn mới
Xây dựng xã nông thôn mới để đạt được những mục tiêu gì?
Gửi ngày : 27/04/2012.
Xây dựng xã nông thôn mới để đạt được những mục tiêu gì?

        Trả lời: xây dựng xã nông thôn mới nhằm đạt được được những mục tiêu cơ bản như sau: a. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn; Nâng cao dân trí, đào tạo nông dân có trình độ sản xuất cao, có nhận thức chính trị đúng đắn, đóng vai trò làm chủ nông thôn mới. b. Xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng hiện đại. Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất. Sản phẩm nông nghiệp có sức cạnh tranh cao. c. Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và hiện đại, nhất là đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, khu dân cư,…; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổ định, văn minh, giàu đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; an ninh trật tự được giữ vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. d. Hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường, xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân - nông dân - trí thức.

Đọc thêm: http://tranphucminh.blogspot.com/2011/04/hoi-ap-ve-nong-thon-moi.html#ixzz1tCxwJXd2