Thú y
* Hỏi: Những vi phạm thường gặp về sử dụng giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và biện pháp xử lý?
Gửi ngày : 19/08/2015.
* Hỏi: Những vi phạm thường gặp về sử dụng giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và biện pháp xử lý?

* Trả lời: Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 119/2013/NĐ-CP

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thuê, mượn giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cố ý tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung ghi trong giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật;

b) Sử dụng một giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật cho nhiều lô hàng.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sử dụng giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật giả.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi các loại giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.