Tăng cường ký cam kết không sinh con thứ 3 trong công nhân viên chức lao động
14:36' 9/5/2016

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức viên chức trong ngành về một số quy định về chính sách dân số- kế hoạch hoá gia đình, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ, tiến tới giảm nhanh tỷ lệ sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trong phạm vi cán bộ, công nhân viên chức lao động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số: 04/ KH-CĐN về việc tổ chức tuyên truyền và ký cam kết chấp hành Pháp lệnh dân số, kế hoạch hóa gia đình năm 2016 đến CNVCLĐ trong toàn ngành. Theo đó, Ban Chấp hành CĐCS chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị ký cam kết và tuyên truyền các văn bản chính sách của Đảng, Pháp lệnh Dân số sửa đổi cho cán bộ công chức của đơn vị như: Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số; Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số; Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 47-KL/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; Nghị quyết số 18/1998/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ (khoá XIV) một số quy định về chính sách dân số- kế hoạch hoá gia đình; Văn bản số: 75- CV/ĐU ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Đảng ủy sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục thực hiện các qui định, chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình, việc triển khai quán triệt các nội dung thực hiện Pháp lệnh dân số KHHGĐ  được các đơn vị đưa vào các buổi sinh hoạt chuyên môn, công đoàn và gắn với các quy định bình xét thi đua, khen thưởng, nâng lương, đề bạt và kỷ luật của cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền và tổ chức ký cam kết được Lãnh đạo Sở và Công đoàn ngành chỉ đạo triển khai từ ngày 29 tháng 02 đến ngày 30 tháng 03 năm 2016, toàn ngành đã có 16/19 cơ quan, đơn vị trong ngành tổ chức ký cam kết, với 1.437 cán bộ CNVC LĐ tham gia. Thời gian tới Công đoàn ngành tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, đảm bảo việc ký kết chấp hành Pháp lệnh dân số KHHGĐ đạt 100%.