Họp giao ban định kỳ Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới
17:3' 9/5/2016
Ảnh: Họp giao ban định kỳ Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7).

Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục Thủy lợi, Cục Trồng trọt, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Vụ KHCN và môi trường, Ban CPO, chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án thành phần, tư vấn hỗ trợ, giám sát thực hiện dự án. Về phía Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ có đồng chí Trần Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Ban Quản lý dự án CTXD Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo phòng Quản lý xây dựng công trình.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đánh giá tình hình thực hiện và cập nhật kế hoạch triển khai giai đoạn tiếp theo của từng dự án thành phần theo từng hợp phần; thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết trong công tác quản lý thực hiện dự án; thống nhất các hoạt động ưu tiên, chương trình hành động và cam kết thi đua hoàn thành kế hoạch đối với Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7).

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Trần Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ đã tóm tắt kết quả thực hiện đối với từng hợp phần của dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Phú Thọ và cam kết Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án CTXD Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị liên quan thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Kết thúc cuộc họp, Lãnh đạo Ban CPO đã đánh giá chung những kết quả đạt được của  Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) và yêu cầu các Ban Quản lý dự án thành phần của các tỉnh tiếp tục cập nhật về tiến độ, tình hình thực hiện, giải ngân các dự án thành phần để đảm bảo kế hoạch triển khai các giai đoạn tiếp theo.

                              BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CTXD NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT