Tổng hợp hầm 2014 - 2018
14:55' 4/4/2018

1

Đặng Văn Đức

Nam

131044858

1/21/2011

CA Phú Thọ

Đình Cả

Hưng Long

2

Đặng Văn Đức

Nam

131044858

1/21/2011

CA Phú Thọ

Đình Cả

Hưng Long

3

Hồ Văn Thắng

Nam

130338101

7/26/2013

CA Phú Thọ

Đồng Chung

Hưng Long

4

Lê Văn Châu

Nam

131584380

7/18/2001

CA Phú Thọ

Đồng Chung

 Hưng Long

5

Phạm Thị Sen

Nữ

131584343

11/17/2012

CA Phú Thọ

Đồng Chung

 Hưng Long

6

Hoàng Văn Lợi

Nam

131594508

9/14/1998

CA Phú Thọ

Đồng Chung

 Hưng Long

7

Đặng Thị Bình

Nam

130388391

10/11/2013

CA Phú Thọ

Đồng Chung

 Hưng Long

8

Nguyễn Văn Thiện

Nam

130337505

11/5/1978

CA Vĩnh Phú

Khu 11

Xuân Thủy

9

Đinh Văn Hưng

Nam

131036570

7/5/2000

CA Phú Thọ

Khu 5

Xuân Thuỷ

10

Đinh Văn Điện

Nam

131939056

3/10/2011

CA Phú Thọ

Khu 3

 Xuân Thủy

11

Nguyễn Văn Hào

Nam

131154943

9/4/2002

CA Phú Thọ

Khu 3

 Xuân Thủy

12

Đinh Văn Phòng

Nam

130357123

3/10/2011

CA Phú Thọ

Khu 3

 Xuân Thủy

13

Đinh Trung Năng

Nam

131134954

9/4/2002

CA Phú Thọ

Khu 6

Xuân Thủy

14

Đinh Xuân Nụ

Nam

131524238

12/1/2003

CA Phú Thọ

Khu 2

 Xuân Thủy

15

Đinh Văn Sáng

Nam

131632834

5/8/2001

CA Phú Thọ

Khu 1

 Xuân Thủy

16

Đinh Văn Cử

Nam

131277004

5/1/2006

CA Phú Thọ

Mơ 14

TT Yên Lập

17

Nguyễn Duy Nam

Nam

131266131

10/22/2010

CA Phú Thọ

Đồng bành

Hưng Long

18

Dương Thị Huệ

Nam

131632151

3/12/2011

CA Phú Thọ

Tân Tiến

 Thượng Long

19

Dương Minh Tụ

Nam

131025224

8/14/2007

CA Phú Thọ

Tân Tiến

 Thượng Long

20

Vũ Thị Chinh

Nam

130967532

2/24/2012

CA Phú Thọ

Tân Tiến

 Thượng Long

21

Lương Thị Thu

Nam

132179635

6/19/2009

CA Phú Thọ

Khu 3

Xuân Thủy

22

Nguyễn Hữu Sinh

Nam

130337295

7/9/2007

CA Phú Thọ

Khu 2

 Xuân Thủy

23

Hoàng Văn Chung

Nam

131575371

8/6/2010

CA Phú Thọ

Đồng Cam 7

TTYên Lập

24

Vũ Văn Hồng

Nam

131418359

3/27/2002

CA Phú Thọ

Tân An 2

TTYên Lập

25

Trần Thị Hậu

Nữ

131584329

7/9/2009

CA Phú Thọ

Đồng Chung

Hưng Long

26

 nguyễn Đắc Viên

Nam

131754990

8/20/2004

CA Phú Thọ

An Lạc 1

Xuân An

27

Nguyễn Văn Hồng

Nam

131154938

9/4/2002

CA Phú Thọ

3

Xuân Thủy

28

Vũ Ngọc Bình

Nam

131575276

10/3/2000

CA Phú Thọ

Tân Tiến

Thượng Long

29

Đinh Thị Vân

Nữ

130967553

2/8/2012

CA Phú Thọ

Tân Tiến

Thượng Long

30

Đinh Thị Hà

Nữ

132067712

9/18/2007

CA Phú Thọ

3

Xuân Thủy

31

Phạm Thị Lan

Nữ

131579726

2/21/2004

CA Phú Thọ

3

Xuân Thủy

32

Đinh Thế Anh

Nam

131669270

1/5/2005

CA Phú Thọ

5

Xuân Thủy

33

Lương Thị Nghĩa

Nữ

131252768

12/6/2005

CA Phú Thọ

3

Xuân Thủy

34

Trần Kim Thủy

Nam

132067631

7/6/2012

CA Phú Thọ

Tân Tiến

Thượng Long

35

Lương Đắc Quang

Nam

131159047

9/4/2002

CA Phú Thọ

3

Xuân Thủy

36

Vũ Anh Dũng

Nam

131154742

8/7/2002

CA Phú Thọ

Tân Tiến

Thượng Long

37

Đinh Thị Thơm

Nữ

130256439

3/25/2008

CA Phú Thọ

Mơ 14

TTYên Lập

38

Nguyễn Xuân Đức

Nam

132146773

9/28/2012

CA Phú Thọ

Xóm Mơ 13

TTYên Lập

39

Nguyễn Văn Ta

Nam

131225013

17-91999

CA Phú Thọ

Khu Mơ14

TTYên Lập

40

Đinh Quyết Chiến

Nam

131390662

6/21/2004

CA Phú Thọ

Xóm Mơ 13

TTYên Lập

41

Đinh Văn Thử

Nam

130785892

3/27/2002

CA Phú Thọ

Mơ 14

TTYên Lập

42

Hoàng Minh Đức

Nam

130560770

1/20/2011

CA Phú Thọ

Đình

TTYên Lập

43

Vũ Ngọc Hải

Nam

060907059

3/26/2008

CA Phú Thọ

Đình Cả

Hưng Long

44

Nguyễn Văn Viện

Nam

131420290

9/20/2001

CA Phú Thọ

Văn Phú

MỸ Lương

45

Đinh Văn Ngọc

Nam

131202219

1/4/2001

CA Phú Thọ

Khu 3 Vải Đạng

 Xuân Viên

46

Đinh Văn Lợi

Nam

130967470

3/8/2005

CA Phú Thọ

K2 Đồng Xuân

Xuân Viên

47

Nguyễn Tiến Dần

Nam

131554218

3/15/2005

CA Phú Thọ

Thiện 2

Hưng Long

48

Trần Ngọc Toán

Nam

131300651

1/16/2015

CA Phú Thọ

Đồng Chát

Đồng Thịnh

49

Trần Duy Hưng

Nam

131510232

8/28/2008

CA Phú Thọ

K2 Đồng Xuân

Xuân Viên

50

Hà Văn Tuấn

Nam

132146833

10/9/2008

CA Phú Thọ

Đồng Dân

 Đồng Thịnh

51

Nguyễn Ngọc Thành

Nam

131575527

9/5/2014

CA Phú Thọ

Hưng Long

Hưng Long

52

Hoàng Xuân Thu

Nam

131088466

7/18/2005

CA Phú Thọ

Đồng Tiến

 Đồng Thịnh

53

Trần Văn Thân

Nam

130967433

8/1/2014

CA Phú Thọ

K2 Đồng Xuân

 Xuân Viên

54

Nguyễn Quang Hân

Nam

131632541

12/15/2014

CA Phú Thọ

Hưng Long

55

Bùi Văn Nam

Nam

131159542

1/15/2003

CA Phú Thọ

Khu 1 Quảng Đông

 Xuân Viên

56

Nguyễn Mạnh Quý

Nam

131300317

9/4/1998

CA Phú Thọ

Thống Nhất

 Đồng Thịnh

57

Nguyễn Thị Huệ

Nữ

132134352

5/19/2008

CA Phú Thọ

Đình Cả

Hưng Long

58

Đinh Văn Hoàn

Nam

130239852

10/3/2011

CA Phú Thọ

Khu 3

Xuân Thuỷ

59

Bùi Tiến Sỹ

Nam

131241133

10/24/2010

CA Phú Thọ

K2 Đồng Xuân

Xuân Viên

60

Nguyễn Đình Chi

Nam

131584413

7/18/2001

CA Phú Thọ

Hưng Long

Hưng Long

61

Đinh Công Phương

Nam

131584490

5/25/2013

CA Phú Thọ

Khu 2

Xuân Viên

62

Hoàng Văn Thêm

Nam

130675938

7/13/2008

CA Phú Thọ

Thắng Quê

Đồng Thịnh

63

Phạm Hữu Toàn

Nam

134381358

8/23/2004

CA Phú Thọ

Đồng Bành

Hưng Long

64

Phan Văn Trịnh

Nam

131681041

4/13/2012

CA Phú Thọ

An Lạc 1

Xuân An

65

Hà Minh Tuấn

Nam

131594938

10/22/2014

CA Phú Thọ

Khu 1 Vải Đạng

 Xuân Viên

66

Bùi Xuân Thế

Nam

131460040

12/15/2014

CA Phú Thọ

Thung Bằng

Hưng Long

67

Bùi NGọc Sáng

Nam

132275825

8/26/2011

CA Phú Thọ

Đồng Bành

Hưng Long

68

Đỗ  Văn Thư

Nam

130759808

6/20/2004

CA Phú Thọ

An Lạc 2

Xuân An

69

Lê Đức Hiệp

Nam

131594857

1/1/1999

CA Phú Thọ

Khu 1 Đồng Xuân

 Xuân Viên

70

Phan Văn Thụ

Nam

131681058

6/20/2004

CA Phú Thọ

A Lạc

Xuân An

71

Nguyễn Văn Khang

Nam

130341849

1/20/2011

CA Phú Thọ

Khu 7

TT Yên lập

72

Trần Xuân Tôn

Nam

130338636

8/6/1998

CA Phú Thọ

Thung Bằng

Hưng Long

73

Nguyễn Thanh Tuấn

Nam

131669667

11/10/2011

CA Phú Thọ

Khu 13

TT Yên Lập

74

Phùng Văn Thưởng

Nam

131202033

8/27/2015

CA Phú Thọ

Bằng Thung

Đồng Thịnh

75

Nguyễn Đình Bằng

Nam

131632180

9/7/2009

CA Phú Thọ

Thiện 1

Hưng Long

76

Phạm Văn Đoàn

Nam

132688926

12/24/2007

CA Phú Thọ

Đồng Cạn

TT Yên Lập

77

Hà Hương Thuỷ

Nam

131592600

9/2/2012

CA Phú Thọ

Đồng Thanh

Hưng Long

78

Trịnh Tiến Xuyên

Nam

130756943

4/26/2013

CA Phú Thọ

 

Đồng Thịnh

79

Đinh Công Nghĩa

Nam

132351164

3/1/2014

CA Phú Thọ

Khu 12

TT Yên Lập

80

Hoàng Tiến Phúc

Nam

130188292

11/8/2009

CA Phú Thọ

Văn Phú

Mỹ Luơng

81

Nguyễn Văn Sanh

Nam

131575695

1/1/2014

CA Phú Thọ

Đồng Bài

ĐỒng Thịnh

82

Trần Văn Tứ

Nam

131277053

4/1/2006

CA Phú Thọ

Thống Nhất

Đồng Thịnh

83

Nguyễn Đăng Huy

Nam

130341921

12/15/2014

CA Phú Thọ

Hưng Long

84

Nguyễn Tiến Hảo

Nam

131352748

31/11/2005

CA Phú Thọ

Thung bằng

Hưng Long

85

Nguyễn Đặng Mai

Nam

131332233

1/1/1997

CA Phú Thọ

Thiện 2

Hưng Long

86

Nguyễn Đăng Điền

Nam

130337744

6/22/2012

CA Phú Thọ

Thiện 2

Hưng Long

87

Hoàng Ngọc Thiết

Nam

130675366

3/10/2009

CA Phú Thọ

Thiện 2

Hưng Long

88

Đinh Văn Bộ

Nam

131159663

7/9/2009

CA Phú Thọ

Thiện 2

Hưng Long

89

Nguyễn Tiến Châu

Nam

131681451

7/16/2011

CA Phú Thọ

Thiện 2

Hưng Long

90

Đường Khắc Bổng

Nam

131584374

1/16/2015

CA Phú Thọ

Đình Cả

Hưng Long

91

Lê Thanh Thủy

Nam

131594710

19/06/2005

CA Phú Thọ

Hưng Long

92

Vũ Hồng Thịnh

Nam

130341097

28/06/2013

CA Phú Thọ

Đình 

TT Yên Lập

93

Hà Quang Tuấn

Nam

130341095

23/09/2011

CA Phú Thọ

Đình

TT Yên Lập

94

Đinh Ninh Khải

Nam

131681425

8/1/2014

CA Phú Thọ

Đình

TT Yên Lập

95

Hoàng Văn Thìn

Nam

130341257

3/7/2014

CA Phú Thọ

Mơ 13

TT Yên Lập

96

Hà Xuân Văn

Nam

131418418

27/03/2002

CA Phú Thọ

Đình

TT Yên Lập

97

Nguyễn Văn Bổ

Nam

131593484

16/09/1999

CA Phú Thọ

Đình

TT Yên Lập

98

Nguyễn Xuân Qúy

Nam

132276986

24/02/2012

CA Phú Thọ

Mơ 13

TT Yên Lập

99

Bùi Văn Ánh

Nam

130758087

7/9/2009

CA Phú Thọ

Đồng Bành

Hưng Long

100

Hà Xuân Thanh

Nam

131632352

21/01/2011

CA Phú Thọ

Đồng Chung

Hưng Long

101

Nguyễn Xuân Phương

Nam

131277475

4/12/2006

CA Phú Thọ

Văn Phú

Mỹ Lương

102

Trương Xuân Hồng

Nam

130870566

7/23/2007

CA Phú Thọ

Đồng Thanh

Đồng Thịnh

103

Mai Đức Cước

Nam

131300256

1/10/2014

CA Phú Thọ

Thống Nhất

Đồng Thịnh

104

Đinh Công Tuệ

Nam

130392060

4/29/2002

CA Phú Thọ

Thắng Quê

Đồng Thịnh

105

Ngô Thị Hồng

Nữ

130759151

5/27/2008

CA Phú Thọ

Đồng Bành

Hưng Long

106

Nguyễn Văn Lập

Nam

130319843

3/27/2002

CA Phú Thọ

7

TT Yên Lập

107

Nguyễn Thanh Tuấn

Nam

131669677

1/14/2011

CA Phú Thọ

13

TT Yên Lập

108

Phạm Văn Đề

Nam

132120022

3/17/2008

CA Phú Thọ

Đồng Cạn 7

TT Yên Lập

109

Dương Manh Chiến

Nam

130756954

9/17/2008

CA Phú Thọ

Cây

Thượng Long

110

Đinh Thị Huế

Nữ

131418045

3/8/2002

CA Phú Thọ

1

Xuân An

111

Nguyễn Văn Kiên

Nam

131154091

1/30/2015

CA Phú Thọ

 

Lương Sơn

112

Phùng Thị Chung

Nữ

132179857

3/26/2009

CA Phú Thọ

Phú Cường

Lương Sơn

113

Sa Đình Dũng

Nam

131591940

9/18/2001

CA Phú Thọ

3

Xuân Viên

114

Đinh Văn Lượng

Nam

130967407

7/4/2014

CA Phú Thọ

Khu 13

Xuân Viên

115

Hoàng Đình Luyến

Nam

131241198

8/3/2005

CA Phú Thọ

Vải Đặng

Xuân Viên

116

Hà Thị Vân

Nữ

131300921

7/24/2007

CA Phú Thọ

Gò Vê

Thượng Long

117

Triệu Phú Vi

Nam

130976638

22/11/2008

CA Phú Thọ

Ối Lóc

Thượng Long

118

Hà Đình Thảo

Nam

131575373

30/10/2015

CA Phú Thọ

Ôí Lóc

Thượng Long

119

Đinh Thị Thắng

Nữ

131575445

1/16/2014

CA Phú Thọ

Xóm Thói

Trung Sơn

120

Đinh Thị Chức

Nữ

132028758

12/5/2006

CA Phú Thọ

Xóm Thói

Trung Sơn

121

Phùng Văn Giá

Nam

132146451

30/8/2008

CA Phú Thọ

Xóm Sặt

Trung Sơn

122

Hà Hồng Lĩnh

Nam

131575397

9/16/2016

CA Phú Thọ

Đâng

Trung Sơn

123

Trần Văn Mai

Nam

132036750

17/3/2010

CA Phú Thọ

Dích

Trung sơn

124

Hà Thị Thủy

Nữ

131681864

15-08-2014

CA Phú Thọ

Dùng

Trung sơn

125

Đinh Văn Văn

Nam

131681932

1/10/2013

CA Phú Thọ

Sặt

Trung sơn

126

Đinh Văn Quang

Nam

131681911

6/2/2016

CA Phú Thọ

Đâng

Trung sơn

127

Đinh Văn Chuyên

Nam

131355244

1/16/2014

CA Phú Thọ

Ngọt

Trung Sơn

128

Đinh Văn Bàn

Nam

131681726

8/15/2004

CA Phú Thọ

Ngọt

Trung Sơn

129

Nguyễn Quang Bình

Nam

130759867

1/16/2014

CA Phú Thọ

Ngọt

Trung Sơn

130

Trần Văn Gấm

Nam

131381806

8/15/2004

CA Phú Thọ

Dùng

Trung Sơn

131

Hà Văn Vùng

Nam

131575496

3/19/2010

CA Phú Thọ

Đồng Măng

Trung Sơn

132

Đinh Xuân Khải

Nam

131399433

11/19/2010

CA Phú Thọ

Nai

Trung Sơn

133

Đinh Văn Hải

132028826

12/5/2006

CA Phú Thọ

Dùng

Trung Sơn

134

Phùng Tiến Thụ

Nam

131202251

23/6/2015

CA Phú Thọ

Quyết Tiến 1

Xuân Viên

135

Nguyễn Văn Lương

Nam

132108088

1/7/2015

CA Phú Thọ

Khu 3

Xuân Viên

136

Đinh Thị Hà

Nữ

131277278

18/4/2006

CA Phú Thọ

Khu 3

Xuân Viên

137

Phùng Xuân Lập

Nam

130973997

9/24/2011

CA Phú Thọ

Khu1

Xuân Viên

138

Phan Tiến Trường

Nam

131300335

4/8/1998

CA Phú Thọ

Bằng Thung

Đồng Thịnh

139

Phạm Văn Trường

Nam

130319903

12/10/2011

CA Phú Thọ

Cạn 7

TT Yên Lập

140

Hà Thị Thúy

Nữ

131460222

22/2/2005

CA Phú Thọ

Đồng Chung

Hưng Long

141

Phạm Kim Công

Nam

131584319

7/18/2001

CA Phú Thọ

Hưng Long

142

Đinh Văn Tùng

Nam

131460070

1/20/2011

CA Phú Thọ

Chùa 12

TT Yên Lập

143

Hoàng Minh Thể

Nam

130319942

22/8/2014

CA Phú Thọ

Đồng Cạn 8

TT Yên Lập

144

Hoàng Bảo Thắng

Nam

131669639

1/20/2005

CA Phú Thọ

Thiện 2

Hưng Long

145

Trần Kim Thưởng

Nam

131584202

18/7/2001

CA Phú Thọ

Thung Bằng

Hưng Long

146

Hoàng Thị Hồng Yên

Nữ

131300767

24/10/2014

CA Phú Thọ

Đồng Bành

Hưng Long

147

Nguyễn Văn Hưng

Nam

132028471

11/27/2006

CA Phú Thọ

Thiện 2

Hưng Long

148

Lê Danh Giang

Nam

131084314

7/18/2001

CA Phú Thọ

Đồng Bành

Hưng Long

149

Trần Thị Khuyên

Nữ

130675428

5/11/2013

CA Phú Thọ

Đồng Bành

Hưng Long

150

Lý Văn Yên

Nam

131418518

11/15/2014

CA Phú Thọ

Đình cả

Hưng Long

151

Đinh Minh Lương

Nam

131225107

4/24/2015

CA Phú Thọ

Đình

TT Yên Lập

152

Hà Minh Thanh

Nam

131575338

10/3/2000

CA Phú Thọ

cạn 8

TT Yên Lập

153

Nguyễn Văn Công

Nam

132277785

6/8/2012

CA Phú Thọ

Cạn 7

TT Yên Lập

154

Vũ Thị Định

Nữ

131025681

8/20/1999

CA Phú Thọ

Khu 6

Nga Hoàng

155

Bùi Văn Tâm

Nam

131300579

7/8/2011

CA Phú Thọ

Bằng Thung

Đồng Thịnh

156

Lê Văn Thanh

Nam

131300516

1/1/2014

CA Phú Thọ

Bằng Thung

Đồng Thịnh

157

Bùi Văn Chương

Nam

130298132

8/1/2006

CA Phú Thọ

Liên Hợp 2

Xuân An

158

Nguyễn Thị Hà

Nữ

131651060

20/06/2004

CA Phú Thọ

An Lạc 1

Xuân An

159

Lê Thị Tâm

Nữ

130298296

6/20/2004

CA Phú Thọ

An Lạc 1

Xuân An

160

Đinh Thị Gấm

Nữ

131355235

17/09/2011

CA Phú Thọ

Tân An 3

TT Yên Lập

161

Đinh Tiến Trường

Nam

131390320

6/12/2015

CA Phú Thọ

1-Đá Bàn

Ngọc Lập

162

Đinh Văn Vinh

Nam

131241796

25/08/2005

CA Phú Thọ

1- Thống Nhất

Ngọc Lập

163

Nguyễn Văn Hào

Nam

131300629

30/05/1998

CA Phú Thọ

Đồng Chất

Đồng Thịnh

164

Nguyễn Đức Giang

Nam

131225441

5/7/2003

CA Phú Thọ

Khu 10

Ngọc Đồng

165

Hoàng Đức Tình

Nam

131594066

1/9/2007

CA Phú Thọ

Xóm Đình

Phúc Khánh

166

Đinh Thị Hạnh

Nữ

131159013

9/4/2002

CA Phú Thọ

Đồng Bành

Hưng Long

167

Bùi Thị Tuyết Mai

Nữ

131360044

5/31/2013

CA Phú Thọ

Cạn 7

TT Yên Lập

168

Bùi Huy Luyến

Nam

130020597

12/3/2001

CA Phú Thọ

Cạn 8

TT Yên Lập

169

Nguyễn Đức Ấm

Nam

130967011

2/9/2012

CA Phú Thọ

Hạ Bạt

Đồng Thịnh

170

Nguyễn Thanh Bình

Nam

131025317

27/08/2015

CA Phú Thọ

Hạ Bạt

Đồng Thịnh

171

Nguyễn Văn Hùng

Nam

131575873

8/27/2015

CA Phú Thọ

Đồng Thanh

Đồng Thịnh

172

Đinh Quốc Việt

Nam

131287144

28/04/2003

CA Phú Thọ

Đồng Thanh

Đồng Thịnh

173

Phùng Thị Linh

Nữ

131225030

16/08/2013

CA Phú Thọ

Xóm Mít

TT Yên Lập

174

Hoàng Văn Hà

Nam

131123632

19/6/2015

CA Phú Thọ

Xóm Mít

TT Yên Lập

175

Đinh Văn Ngà

Nam

131628864

3/18/2010

CA Phú Thọ

An Lạc 2

Xuân An

176

Lã Thế Tôn

Nam

132015974

8/9/2013

CA Phú Thọ

An Lạc 2

Xuân An

177

Nguyễn Trung Thành

Nam

131593307

13/9/2013

CA Phú Thọ

Đồng Cạn 8

TT Yên Lập

178

Đinh Văn Hưng

Nam

131575559

10/2/2001

CA Phú Thọ

Trung Ngãi 6

TT Yên Lập

179

Đinh Thị Huy

Nữ

130160101

11/11/1988

CA Phú Thọ

Chùa 11

TT Yên Lập

180

Lương Văn Chí

Nam

130808561

7/9/2012

CA Phú Thọ

Cạn 7

TT Yên Lập

181

Bùi Văn Dương

Nam

130973411

25/5/2016

CA Phú Thọ

Chùa 11

TT Yên Lập

182

Đinh Thị Hà

Nữ

131202912

17/12/2012

CA Phú Thọ

khu 1

Ngọc Lập

183

Trần Văn Phượng

Nam

132084332

3/12/2007

CA Phú Thọ

Khu 1

Xuân Thủy

184

Bùi Thị Dần

Nữ

130337164

26/8/2011

CA Phú Thọ

Khu4

Xuân Thủy

185

Nguyễn Văn Tính

Nam

131534608

10/3/2011

CA Phú Thọ

Khu 4

Xuân Thủy

186

Đinh văn Tuy

Nam

132180736

29/3/2008

CA Phú Thọ

Khu 9

Xuân Thủy

187

Nguyễn Văn Sinh

Nam

131154945

4/9/2002

CA Phú Thọ

Khu 9

Xuân Thủy

188

Hoàng Thị Tân Anh

Nữ

131997174

4/4/1999

CA Phú Thọ

Đồng Thanh

Đồng Thịnh

189

Đinh Văn Thường

Nam

131300667

7/2/2012

CA Phú Thọ

Thắng Quê

Đồng Thịnh

190

Đinh Hoài Ân

Nam

131420600

16/1/2002

CA Phú Thọ

Tân Bưởi

Đồng Thịnh

191

Hà Thị Lan

131202887

15/5/2001

CA Phú Thọ

Lương Đẩu

Đồng Thịnh

192

Đinh Thị Thùy

Nữ

131584281

7/3/2014

CA Phú Thọ

Thiện 2

Hưng Long

193

Hồ Thị Nghị

Nữ

241155439

18/4/2012

CA Đak lak

Minh Tiến

Đồng Thịnh

194

Đinh Thị Thu

Nữ

130972342

2/3/2013

CA Phú Thọ

Khu 5

Ngoc Đồng

195

Nguyễn Thị Thiện

Nữ

130972352

9/1/2013

CA Phú Thọ

Khu 9

Ngoc Đồng

196

Nguyễn Thị Hoa

Nữ

132184319

14/4/2009

CA Phú Thọ

Đình Cả

Hưng Long

197

Phùng Thị Tâm

Nữ

130318930

5/9/2015

CA Phú Thọ

Khu 6

 Nga Hoàng

198

Triệu Thị Lan

Nữ

131381341

11/7/2014

CA Phú Thọ

Khu 3

Nga Hoàng

199

Bùi Ngọc Sáng

Nam

131418152

8/3/2002

CA Phú Thọ

An Thọ 2

Xuân An

200

Trần Văn Thường

Nam

130318062

27/5/2016

CA Phú Thọ

Quán

 Thượng Long

201

Hoàng Văn Thọ

Nam

132186120

26/2/2008

CA Phú Thọ

Gò Vê

 Thượng Long

202

Dương Văn Quyền

Nam

132278401

8/2/2012

CA Phú Thọ

Đo

 Thượng Long

203

Phùng Thị Sinh

Nữ

132120598

11/3/2008

CA Phú Thọ

Liên Sơn

 Thượng Long

204

Nguyễn Viết Chi

Nam

130675404

13/10/2012

CA Phú Thọ

Thung Bằng

Hưng Long

205

Nguyễn Hữu Chương

Nam

131632295

12/7/2013

CA Phú Thọ

Thung Bằng

Hưng Long

206

Nguyễn Đình Sinh

Nam

132103435

21/1/2011

CA Phú Thọ

Thung Bằng

Hưng Long

207

Nguyễn Văn Toản

Nam

131584236

15/12/2014

CA Phú Thọ

Thung Bằng

Hưng Long

208

Đinh Thị Quỳnh

Nữ

132354397

19/2/2016

CA Phú Thọ

Tân tiến

Thượng Long

209

Lương Thị Thành

Nữ

131669100

20/10/2016

CA Phú Thọ

Tân tiến

Thượng Long

210

Đinh Thị Hạnh

Nữ

130318237

24/7/2015

CA Phú Thọ

Tân tiến

Thượng Long

211

Nguyễn Văn Cừ

Nam

131089067

30/8/2008

CA Phú Thọ

Khu 3

Xuân Thủy

212

Đinh Thị Thúy Vui

Nữ

131584760

29/8/2015

CA Phú Thọ

Khu 5

Xuân Thủy

213

Phùng Thị Luận

Nữ

131534491

7/1/2015

CA Phú Thọ

Khu 3

Xuân Thủy

214

Đinh Thị Hiền

Nữ

131534499

7/1/2015

CA Phú Thọ

Khu 3

Xuân Thủy

215

Vũ Thị Bích Liên

Nữ

131573174

3/10/2000

CA Phú Thọ

Đông dân

Đông Thịnh

216

Hoàng Thị Hồng Nhung

Nữ

131669579

22/7/2011

CA Phú Thọ

Đồng Chung

Hưng Long

217

Nguyễn Thị Thân

Nữ

132352754

15/12/2014

CA Phú Thọ

Xóm Mè 

Hưng Long

218

Nguyễn Quốc Tuấn

Nam

131669533

7/9/2009

CA Phú Thọ

Đình Cả

Hưng Long

219

Hoàng Thị Thịnh

Nữ

131575712

15/12/2014

CA Phú Thọ

Xóm Mè 

Hưng Long

220

Trương Thị Hương

Nữ

313586339

2/3/2010

CA Phú Thọ

Đồng Chung

Hưng Long

221

Nguyễn Thị Bách

Nữ

132217787

2/3/2010

CA Phú Thọ

Tân Tiến

Thượng Long

222

Hoàng Văn Sản

Nam

131584373

18/7/2001

CA Phú Thọ

Đình Cả

Hưng Long

223

Hà Văn Thủy

Nam

131159789

15/12/2014

CA Phú Thọ

Đồng Chung

Hưng Long

224

Nguyễn Xuân Hưng

Nam

130341273

5/8/2011

CA Phú Thọ

Mơ 14

TT Yên Lập

225

Hà Quang Huy

Nam

131584295

18/7/2001

CA Phú Thọ

TT Yên Lập