Thanh Sơn sau hơn 3 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp
13:53' 16/4/2018
Ảnh: Nông dân huyện Thanh Sơn được tập huấn KHKT để phát triển kinh tế gia đình.

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của Chính phủ. Vì vậy huyện Thanh Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ đó có sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng hàng hóa, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung. Đây là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng của toàn ngành.

          Tuy nhiên khi bước vào quá trình triển khai thực hiện tái cơ cấu, huyện Thanh Sơn cũng gặp không ít khó khăn do đặc thù là huyện miền núi, đời sống nhân dân còn ở mức thấp, sản xuất phần lớn vẫn theo hình thức nhỏ lẻ, manh mún, chưa có định hướng sản xuất lâu dài. Trong khi đó giá cả thị trường luôn có sự biến động, khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm nông sản chưa cao. Xác định được trước những khó khăn trên, HU đã ban hành kết luậ số 01 ngày 26/1/2016 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02/ NQ-HU về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã xây dựng 3 đề án nông nghiệp trọng điểm đó là đề án phát triển hcawn nuôi trâu, bò chất lượng cao giai đoạn 2013-2020; đề án phát triển kinh tế đồi rừng giai đoạn 2014-2020 và dề án phát triển sản xuất lương thực giai đoạn 2014-2020; xây dựng đề án phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016-2020 và các kế hoạch về phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản; công tác dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp… Cùng với đó huyện cũng tiến hành kiện toàn hệ thống, bộ máy quản lý nhà nước lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn từ huyện đến cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đặc biệt là cán bộ theo dõi nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở xã và đội ngũ khuyến nông cơ sở; thành lập Ban chỉ đạo sản xuất các cấp, tổ công tác chỉ đọa sản xuất thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân. Vì vậy sau hơn 3 năm triển khai thực hiện,  sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện có nhiều đổi mới tích cực, đã có sự chuyển đổi rõ nét từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng thâm canh tăng năng suất; ứng dụng khoa học kỹ thuật và các tiêu chuẩn sản xuất an toàn ngày càng được triển khai rộng rãi góp phần cải thiện nâng cao năng suất, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao. Cụ thể đó là việc chuyển đổi sản xuất từ lúa thuần sang lúa lai và từ lúa lai sang lúa chất lượng cao gắn với việc hình thành các vùng sản xuất tập trung xây dựng cánh đồng mẫu lớn; chuyển đổi diện tích gieo trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây rau, màu, trồng cỏ cho chăn nuôi và kết hợp nuôi trồng thủy sản. Tổng diện tích lúa năm 2017 đạt 6.671ha. Trong đó diện tích lúa lai là 3.771ha bằng 91% so với năm 2013; diện tích lúa chất lượng cao đạt 1.128ha (bằng 529,6% so với năm 2013); năng suất lúa đạt 56,1 tạ/ha(bằng 104% so với 2013). Diện tích trồng ngô, rau, các cây công nghiệp (chè, chuối phấn vàng) đều được duy trì và mở rộng với năng suất ngày càng cao, bước đầu đã hình thành được các vùng sản xuất tập trung theo tiêu chuẩn VietGap, bước đầu xây dựng thương hiệu.

Về cây lâm nghiệp: huyện cũng đã quy hoạch diện tích rừng phát triển kinh tế, phát triển kinh tế hợp tác và liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất. Kết quả trong 3 năm từ 2014-2017, các công ty lâm nghiệp tổ chức hợp tác, liên kết trồng rừng bao tiêu sản phẩm cho hơn 500 hộ gia đình. Trong 3 năm tổng diện tích rừng trồng mới, trồng lại đạt trên 6.500ha; Diện tích trồng rừng thâm canh đạt 95,3% tổng diện tích trồng rừng, tăng 9,8% so với năm 2014, năng suất đạt 70,7m3/ha.

Về chăn nuôi: Bướ đầu chuyển đổi mạnh từ phương thức chăn nuôi nông hộ sang phương thức chăn nuôi gia trại, trang trại, công nghiệp và bán công nghiệp.

Có thể thấy, tái cơ cấu ngành nông nghiệp được huyện Thanh Sơn triển khai và đạt được kết quả nổi bật đó là: đã đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ giữa nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác với doanh nghiệp, từ đó tạo môi trường thuận lợi khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn,  góp phần không nhỏ vào nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp với  bước tăng trưởng khá, bình quân trên 4%/năm . Giá trị tăng thêm ngành nông, lâm, thủy sản đạt 720,7 tỷ đồng; sản lượng lương thực có hạt đạt trên 49.800 tấn; sản lượng thịt hơi các loại đạt 12.300 tấn; sản lượng thủy sản đạt 985,9 tấn; có 2 xã đạt chuẩn và 2 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 21 triệu đồng/người/năm, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đến năm 2020, huyện phấn đấu giá trị tăng thêm ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 38%; sản lượng lương thực có hạt đạt 47 nghìn tấn; sản ngjt hịt hơi các loại đạt 10 tấn; sản lượng thủy sản đạt 1.100 tấn; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 33,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 8%. Để đạt được mục tiêu trên trong thời gian tới, huyện Thanh Sơn tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương, tập trung chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, giảm dần tỷ lệ lao động trong nông nghiệp; nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng giá trị và khả năng cạnh tranh thông qua liên kết mở rộng quy mô sản xuất, góp phần tăng năng suất chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, tiến tới xây dựng một nền nông nghiệp theo hướng hiện đại. Từ đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống của người dân khu vực nông thôn và phát triển nông nghiệp một cách bền vững./.

                                       Bài, ảnh: Hà Trang (Đài TT Thanh Sơn)