Chức năng nhiệm vụ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Thọ
15:5' 1/11/2014
Đại hội công đoàn ngành nông nghiệp và PTNT Phú Thọ

I. Chức năng, nhiệm vụ

Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của Pháp luật.

Sở Nông nghiệp và PTNT chịu sự chỉ đạo, quản lý tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Thủy sản.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình.

2. Trình UBND tỉnh và chịu trách nhiệm về nội dung quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, dự án về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, định canh, tái định cư, điều chỉnh bố trí lại dân cư trong nông nghiệp, nông thôn và phát triển nông thôn phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

3. Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình, dự án, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, định cư, tái định cư, điều chỉnh bố trí lại dân cư trong nông nghiệp, nông thôn và phát triển nông thôn đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

4. Về nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi):

a, Thẩm định và chịu trách nhiệm về phương án sử dụng đất dành cho trồng trọt và chăn nuôi; về biện pháp chống thoái hóa đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định;

b, Giúp UBND tỉnh chỉ đạo sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi), quyết định và chịu trách nhiệm về việc áp dụng giống cây trồng, giống vật nuôi, biện pháp kỹ thuật canh tác. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc sản xuất kinh doanh sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi và các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp.

c, Tổ chức công tác bảo vệ thực vật, thú y, phòng chống dịch bệnh động, thực vật và khắc phục hậu quả dịch bệnh; chỉ đạo, thực hiện kiểm dịch nội địa về động, thực vật trên địa bàn tỉnh theo quy định.

5. Về lâm nghiệp:

a, Xây dựng phương án, biện pháp, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp và sử dụng vật tư lâm nghiệp; trồng rừng; phòng và chống dịch bệnh; bảo vệ rừng đầu nguồn trên địa bàn tỉnh.

b, Tổ chức việc điều tra, phân loại rừng, thống kê diện tích, cơ cấu trữ lượng của từng loại rừng; lập bản đồ rừng trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

c, Chịu trách nhiệm thẩm định, tổng hợp hồ sơ về thiết kế khai thác rừng tự nhiên để UBND tỉnh phê duyệt, hoặc trình cáp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp của Chính phủ; trình UBND tỉnh việc cấp phép khai thác từng tự nhiên sau khi được phê duyệt và kiểm tra việc khai thác rừng theo thiết kế được duyệt.

d, Trình UBND tỉnh quyết định thành lập các khu rừng phòng hộ, các khu rừng đặc dụng và các khu rừng có tầm quan trọng khác của địa phương thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của Pháp luật.

6. Về thủy lợi:

a, Trình UBND tỉnh phân cấp quản lý các công trình thủy lợi vừa và nhỏ và chương trình mục tiêu cấp, thoát nước nông thôn trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc xây dựng, khai thác, sử dụng và bảo vệ các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, tổ chức thực hiện chương trình, mục tiêu cấp thoát nước nông thôn đã được phê duyệt.

b, Thực hiện các quy định về quản lý lưu vực sông, suối, khai thác sử dụng và phát triển tổng hợp các dòng sông, suối trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c, Chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc xây dựng, khai thác, bảo vệ đê điều, bảo vệ công trình phòng chống lũ, lụt, bão, hạn hán, úng ngập, sạt lở ven sông trên địa bàn tỉnh.

7. Về thủy sản:

a, Thẩm định và chịu trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền duyệt các chương trình, các đề án, dự án về thủy sản trên địa bàn tỉnh, xây dựng và có biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý giống thủy sản; nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

b, Thống nhất quản lý chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện quy định về việc nhập khẩu giống thủy sản, di giống, thuần hóa giống, chọn tạo giống, giống thủy sản mới; quản lý nhà nước về sản xuất kinh doanh giống trên địa bàn tỉnh.

c, Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về việc quản lý thức ăn nuôi trồng thủy sản, thú y thủy sản, các loại vật tư, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong chăn nuôi thủy sản; kiểm tra việc thực hiện phòng trừ dịch, bệnh và dập dịch, bệnh thủy sản.

d, Chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy định của Pháp luật về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái, tài nguyên nước liên quan đến môi trường thủy sản.

8. Về phát triển nông thôn:

a, Tổng hợp trình UBND tỉnh về cơ chế, chính sách, biện pháp khuyến khích phát triển nông thôn, theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về phát triển nông thôn trên địa bàn.

b, Hướng dẫn phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp và doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi vừa và nhỏ; tổ chức thực hiện việc sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh theo phương án được duyệt.

c, Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trên địa bàn tỉnh.

d, Hướng dẫn việc chế biến nông sản, lâm sản; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thông trên địa bàn tỉnh theo quy định.

đ, Chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định.

9. Phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức công tác dự báo thị trường nông sản, lâm sản.

10. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn; tổ chức công tác thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất thủy sản, diễn biến rừng theo quy định; tổ chức công tác thống kê, tổng hợp tiến độ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT.

11. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dự án và xây dựng mô hình phát triển về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình, dự án được giao.

12. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất của ngành nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh.

13. Thực hiện hợp tác quốc tế theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của Pháp luật.

14. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn của tỉnh theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về các dịch vụ công do cơ sở tổ chức thực hiện.

15. Cấp và thu hồi các giấy phép thuộc các lĩnh vực được giao quản lý theo quy định của pháp luật.

16. Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm pháp luật về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão; tham gia Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng của tỉnh, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai về bão, lũ, úng ngập, sạt lở, hạn hán, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

18. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

19. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong quản lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với cấp huyện.

20. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ xã, phường, thị trấn làm công tác quản lý về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thông theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh.

21. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật; theo dõi, tổng hợp thống kê tiến độ sản xuất nông nghiệp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

22. Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

23. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do UBND tỉnh giao.