Cơ cấu tổ chức bộ máy
15:5' 1/11/2014
Tổ chức bộ máy

     I. Lãnh đạo sở: Giám đốc và các Phó Giám đốc

1. Ông NGUYỄN NGỌC SƠN - Giám đốc Sở
- Điện thoại:  Cơ quan:  02103.846283
- Email:  @gmail.com
hoặc:  sonnn@phutho.gov.vn

2. Ông TRẦN TÚ ANH - Phó Giám đốc Sở  
- Cơ quan:  02103.858999
- Email:  trantuanhvtpt@gmail.com
hoặc: anhtt.sonn@phutho.gov.vn

3. Ông TRẦN QUỐC BÌNH Phó Giám đốc Sở 
- Điện thoại Cơ quan:  02103.843.071
- Email:  binhnnpt@gmail.com
hoặc: binhtq.sonn@phutho.gov.vn

4. Ông TỪ ANH SƠN - Phó Giám đốc Sở  
- Điện thoại: Cơ quan:  02103.843901
- Email:  tusonpt@gmail.com
hoặc: sonta.sonn@phutho.gov.vn

 II. Các phòng chuyên môn thuộc Sở:

1. Chánh văn phòng Sở.
- Bà: Trần Thị Thu Thủy 
 - Chánh Văn phòng;
- Điện thoại: Di động: 0912.284.846
Cơ quan: 02103.847523
- Email: vanphongsnnpt@gmail.com 
hoặc: thuyttt.sonn@phutho.gov.vn

2. Phòng Kế hoạch - Tài Chính:

- Bà: NGUYỄN THỊ MAI - Trưởng phòng;
- Điện thoại:  Di động: 0917.282.388
Cơ quan: 0210 3851305
- Email: phongkehoachsnnpt@gmail.com
hoặc: maint.sonn@phutho.gov.vn
 
3. Phòng Quản lý xây dựng công trình:
- Ông: LÊ VIỆT HÀ - Trưởng phòng;
- Điện thoại: Di động: 0912.076857
Cơ quan: 0210 3841200
- Email: phongqlxdctsnnpt@gmail.com
hoặc: halv.sonn@phutho.gov.vn

4. Thanh tra Sở:
- Ông:  NGUYỄN MINH THỦY - Phó Chánh thanh tra;
- Điện thoại: Di động: 0982.751698
Cơ quan: 0210 3851306
- Email: thanhtrasnnpt@gmail.com
hoặc: thuynm.sonn@phutho.gov.vn

III. Các đơn vị quản lý chuyên ngành:

    1. Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật
- Ông:  PHAN VĂN ĐẠO - Chi cục trưởng; 
- Điện thoại:  Di động : 0913.282.085
Cơ quan : 0210.3844254
- Email:   chicucbaovethucvatsnnpt@gmail.com
hoặc: daopv.sonn@phutho.gov.vn

    2. Chi cục Chăn nuôi Thú Y
- Ông:  NGUYỄN TẤT THÀNH - Chi cục trưởng; 
- Điện thoại:  Di động : 0912.790.519
Cơ quan : 0210.3846081
- Email:   chicucthuysnnpt@gmail.com
hoặc: thanhnt.sonn@phutho.gov.vn

    3. Chi cục Thủy sản
- Ông:  NGUYỄN THANH TÙNG - Chi cục trưởng; 
- Điện thoại:  Di động : 0915.171.141
Cơ quan : 0210.3782968
- Email:   chicucthuysansnnpt@gmail.com
hoặc: tungnt.sonn@phutho.gov.vn

    4. Chi cục Thủy Lợi
- Ông:  LÂM VIỆT TUẤN - Chi cục trưởng; 
- Điện thoại:  Di động : 0915.032.572
Cơ quan : 0210.3992989
- Email:   chicucthuyloisnnpt@gmail.com
hoặc: tuanlv.sonn@phutho.gov.vn

    5. Chi cục Phát triển nông thôn
- Ông:  VŨ QUỐC TUẤN - Chi cục trưởng; 
- Điện thoại:  Di động : 0936.701.888
Cơ quan : 0210.3851273
- Email:   chicucphattriennongthonsnnpt@gmail.com
hoặc: tuanvq.sonn@phutho.gov.vn

    6. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
- Ông:  NGUYỄN MẠNH HÙNG - Chi cục trưởng; 
- Điện thoại:  Di động : 0989.133.606
Cơ quan : 0210.3818684
- Email:   chicucqlclnlsphutho@gmail.com
hoặc: hungnm.sonn@phutho.gov.vn

    7. Chi cục Kiểm Lâm
- Ông:  ĐỖ NGỌC ĐOÀN - Chi cục trưởng; 
- Điện thoại:  Di động : 0913.387.432
Cơ quan : 0210.3810906
- Email:   hanhchinhklptsnnpt@gmail.com
hoặc: doandn.sonn@phutho.gov.vn

    IV. Các đơn vị sự nghiệp

    1. Trung tâm Khuyến nông
- Ông:  LÊ TOÀN - Giám đốc; 
- Điện thoại:  Di động : 0982.542.151
Cơ quan : 0210.3847539
- Email:   ttkhuyennongsnnpt@gmail.com
hoặc: letoan.sonn@phutho.gov.vn

    2. Ban Quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và PTNT
- Ông:  NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG - Trưởng ban; 
- Điện thoại:  Di động : 0915.165.789
Cơ quan : 0210.3812459
- Email:   bqldaxdctsnnpt@gmail.com
hoặc: luongnd.sonn@phutho.gov.vn

    3. Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp
- Ông:  ĐỖ ANH TUẤN - Hiệu trưởng; 
- Điện thoại:  Di động : 0913.282.249
Cơ quan : 0210.3741238
- Email:   truongthnlnsnnpt@gmail.com
hoặc: tuanda.sonn@phutho.gov.vn

    5. Vườn Quốc Gia Xuân Sơn
- Ông:  PHẠM VĂN LONG - Giám đốc; 
- Điện thoại:  Di động : 0944.457.035
Cơ quan : 0210.3609116
- Email:   vuonquocgiaxuansonsnnpt@gmail.com
hoặc: longpv.sonn@phutho.gov.vn