Phú Thọ chỉ đạo thực hiện vượt chỉ tiêu trồng cây, trồng rừng năm 2016
13:52' 28/11/2016

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 18/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc trồng cây, trồng rừng năm 2016 và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Thân - Năm 2016, trong đó: Trồng rừng tập trung 8.500 ha, bao gồm trồng rừng phòng hộ, đặc dụng là 146 ha, trồng rừng sản xuất 8.354 ha; Trồng cây phân tán 0,87 triệu cây.

Ngay từ đầu năm 2016, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã chú trọng tổ chức triển khai thực hiện công tác rà soát, chuẩn bị hiện trường, vật tư cây giống, chủ động thực hiện trồng cây, trồng rừng theo kế hoạch. Đến nay, công tác trồng cây, trồng rừng trên toàn tỉnh đã thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch 2016, cụ thể:

- Trồng rừng tập trung được 9.015,8 ha/8.500 ha, đạt 106,1% KH, trong đó:

+ Rừng phòng hộ, đặc dụng được 202,6 ha/146,0 ha, đạt 138,8% KH.

+ Rừng sản xuất được 8.813,2 ha/8.354,0 ha, đạt 105,5% KH, bao gồm: Dự án bảo vệ phát triển rừng trồng 3.210,0/3.210,0 ha, đạt 100% KH; Tổng Công ty giấy Việt Nam trồng 1.539,0/1.517,8 ha, đạt 101,4% KH; Các nguồn vốn khác trồng 4.064,2/3.626,2 ha, đạt 112,1% KH.

- Trồng cây phân tán được 1,09/0,87 triệu cây, đạt 125,3% KH.

Chi cục Lâm nghiệp