Công tác bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Sông Bứa 6 tháng đầu năm 2017
15:8' 4/7/2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Chi cục Lâm nghiệp, BQL rừng phòng hộ Sông Bứa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở 07 lớp tập tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên rừng đối với sự phát triển KT- XH và bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời tích cực vận động nhân dân tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, hoàn thành sớm kế hoạch được giao, cụ thể:

Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Sông Bứa được giao quản lý 21.067,3 ha rừng phòng hộ trên địa bàn hai huyện Thanh Sơn (11.617 ha) và Tân Sơn (9.450,3 ha). Năm 2017, BQL được giao thực hiện kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng là: Trồng rừng là 90,5 ha, chăm sóc rừng là 351,5 ha (Chăm sóc năm 2 là 85,9 ha, chăm sóc năm 3 là 105,6 ha, chăm sóc năm 4 là 160 ha), bảo vệ rừng là 12.946,3 ha. Đến nay, Ban quản lý đã hoàn thành kế hoạch đề ra, trong đó: Trồng rừng được 90,5 ha, đạt 100 % kế hoạch; Chăm sóc rừng được 351,5 ha, đạt 100 % kế hoạch; Bảo vệ rừng được 12.946,3 ha, đạt 100 % kế hoạch. Việc phát triển kinh tế đồi rừng đã và đang góp phần nâng cao thu nhập cho người dân tham gia trồng rừng. Do vậy, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ngày càng được chính quyền các cấp quan tâm và chú trọng.

Thông qua việc quản lý rừng, theo dõi diễn biến rừng, đã cung cấp cơ sở dữ liệu cho công tác thống kê lâm nghiệp, giúp cho chính quyền địa phương quản lý và chỉ đạo tốt các hoạt động liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp. Song song với đó, BQL rừng phòng hộ Sông Bứa tăng cường chặt chẽ công tác bảo vệ diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện có, phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương làm tốt công tác phòng chống cháy rừng. Đến nay, các chủ rừng đã chủ động, tích cực phối hợp trong việc bảo vệ, phát triển rừng. Phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu phát triển vốn rừng kết hợp với các biện pháp bảo vệ rừng hiệu quả, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, mở các lớp tập huấn để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi tổ chức, từng cá nhân trong công tác phát triển bền vững và bảo vệ hiệu quả tài nguyên rừng phòng hộ tại địa phương.

Chi cục Lâm nghiệp Phú Thọ