Kết quả trồng cây, trồng rừng 6 tháng đầu năm 2017
14:37' 26/7/2017

Thực hiện Kế hoạch số 5867/KH-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh năm 2017, trong đó trồng rừng tập trung 9.675 ha, bao gồm: Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng 175 ha; Trồng rừng sản xuất 9.500 ha. Trồng cây phân tán 870 nghìn cây. Để kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2017 đạt kết quả cao, ngay từ đầu năm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các địa phương, chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị và người dân tiến hành chuẩn bị điều kiện để trồng rừng. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, kết quả 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã trồng được 8.772,2 ha rừng tập trung đạt 90,7 % kế hoạch, 942,4 nghìn cây phân tán đạt 108,3% kế hoạch. Hiện tại các địa phương đang chuẩn bị tích cực trồng rừng vụ thu, phấn đấu đến hết năm 2017, diện tích trồng rừng tập trung đạt 100% kế hoạch với 9.675 ha.

Chi cục Lâm nghiệp