Phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh
10:29' 28/11/2016

Để quản lý chặt chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN) và an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh; Ngày 28/5/2015, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 1127/QĐ-UBND phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp từ tỉnh, huyện đến xã tránh chồng chéo, bảo vệ quyền lợi cho nông dân và sức khỏe người tiêu dùng.

Triển khai công tác quản lý nhà nước theo phân công, phân cấp, các cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện và xã đã chủ động thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và nông lâm thủy sản theo quy định, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, trong đó:

+ Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan kiểm tra cấp tỉnh): Chịu trách nhiệm kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, lấy mẫu giám sát, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản do cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

+ UBND huyện (Cơ quan kiểm tra cấp huyện): Chịu trách nhiệm kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, lấy mẫu giám sát, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản do cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận kinh tế trang trạng trên địa bàn huyện.

+ UBND cấp xã (Cơ quan kiểm tra cấp xã): Chịu trách nhiệm kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm nông lâm thủy sản nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng nhận đầu tư, chứng nhận kinh tế trang trại trên địa bàn xã.
Việc phân công, phối hợp trong triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành được thực hiện theo nguyên tắc một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý bởi một cơ quan nhà nước, đảm bảo không chồng chéo và thống nhất từ tỉnh đến huyện, xã.

Nguyễn Thu Hương - Chi cục Quản lý chất lượng NLS và Thủy sản