Kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 09 tháng đầu năm 2017
14:0' 24/10/2017
Thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành và kiểm tra định kỳ các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản năm 2017. Trong 9 tháng đầu năm, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã tổ chức 01 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 05 cơ sở và kiểm tra định kỳ 49 cơ sở về việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.Qua công tác thanh tra, kiểm tra, nhìn chung các cơ sở cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật, đáp ứng các quy định về điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm như: nhà xưởng đảm bảo cách xa nguồn gây ô nhiễm; kết cấu nhà xưởng đảm bảo dễ vệ sinh, không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm; thiết bị và công nghệ chế biến cơ bản đáp ứng yêu cầu vệ sinh ATTP; có sổ sách ghi chép việc mua nguyên liệu; có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP ... So với năm 2016, các cơ sở đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng và chấp hành tương đối đầy đủ quy định của pháp luật về hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, một số cơ sở chưa có điều kiện sửa chữa, nâng cấp được nhà xưởng do điều kiện kinh phí còn khó khăn; một số cơ sở chấp hành chưa đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất, kinh doanh như: lưu giữ không đầy đủ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; người lao động không mang, mặc bảo hộ lao động theo quy định; không bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm; không bảo đảm quy định về khoảng cách an toàn với nguồn gây ô nhiễm ... Kết quả kiểm tra định kỳ tại 49 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, trong đó xếp loại A: 22 cơ sở, xếp loại B: 15 cơ sở; xếp loại C: 03 cơ sở; tạm dừng sản xuất 09 cơ sở. Qua thanh tra, kiểm tra Chi cục đã xử phạt 12 cơ sở vi phạm hành chính về ATTP, với tổng số tiền xử phạt là: 40,9 triệu đồng, các cơ sở chấp hành nghiêm quyết định xử phạt, số tiền xử phạt nộp vào Kho bạc nhà nước theo quy định. 09 tháng đầu Chi cục triển khai công tác thanh tra chuyên ngành đúng tiến độ đạt 100% KH,
kiểm tra định kỳ đạt 80,32% so với kế hoạch.

Qúa trình thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở, các Đoàn thanh tra, kiểm tra tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở từ đó cơ sở nắm được và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ATTP góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng của người sản xuất, kinh thực phẩm doanh đáp ứng nhu cầu và tạo được lòng tin của người tiêu dùng vào sản phẩm nông lâm thủy sản của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

                       Lê Thị Thu Thủy - Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS