Kết quả triển khai thí điểm công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tại huyện Lâm Thao
9:38' 3/1/2017

Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN) và an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được UBND tỉnh phân công, phân cấp theo Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 28/5/2015; Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện ở cấp huyện, cấp xã trong thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn và lúng túng. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản với nhiệm vụ là cơ quan chủ trì, đầu mối thực hiện triển khai công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản, đã phối hợp với phòng Nông nghiệp và  PTNT, UBND xã Tứ Xã triển khai thí điểm công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tại huyện Lâm Thao và xã Tứ Xã, từ đó rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Qua 8 tháng triển khai thực hiện, đến nay đã đạt được một số kết quả như sau: Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản đã được UBND huyện Lâm Thao quán triệt thực hiện nghiêm túc từ huyện đến xã, nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai công tác quản lý ATTP đã được ban hành; Bộ máy quản lý nhà nước về ATTP đã dần được hình thành từ huyện đến xã; Công tác tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ cấp huyện, xã phụ trách về lĩnh vực ATTP và người sản xuất, kinh doanh các quy định của pháp luật liên quan đến ATTP được đẩy mạnh. Đã thống kê, lập danh sách 109 hộ sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông lâm thủy sản và 1.500 cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ theo quy định. Đã tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại các cơ sở, tổ chức cho các hộ sản xuất ban đầu nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất an toàn và tiến hành kiểm tra việc thực hiện cam kết. Đã tiến hành cấp Giấy xác nhận kiến thức và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 02 cơ sở trên địa bàn, đồng thời thường xuyên lấy mẫu, kiểm tra nhanh chất lượng sản phẩm. Qua đánh giá cho thấy, đại bộ phận người dân đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh đã bước đầu có ý thức thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP, chất lượng sản phẩm dần được nâng lên.Ông Trần Tú Anh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu chỉ đạo tại hội nghị "Tổng kết công tác thí điểm quản lý chất lượng nông lâm sản tại Lâm Thao"

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thí điểm cũng gặp không ít những khó khăn, hạn chế trong công tác quản lý ATTP tại địa phương: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh hầu hết là cơ sở nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, địa điểm phân tán nên khó khăn cho công tác thống kê, kiểm tra và giám sát; Nhận thức của người dân tuy đã có sự chuyển biến nhưng còn nhiều hạn chế, đặc biệt là ý thức trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng; Lực lượng quản lý ATTP cấp xã còn thiếu, chưa có cán bộ chuyên trách; Ngân sách bố trí cho công tác quản lý ATTP ở cấp huyện, xã còn chưa có.

Để công tác thí điểm quản lý ATTP trên địa bàn huyện Lâm Thao tiếp tục được thực hiện thành công, trong thời gian tới Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản sẽ phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lâm Thao, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý ATTP cấp huyện, xã; Phổ biến các quy định mới liên quan đến ATTP cho người sản xuất, kinh doanh; Lấy mẫu giám sát chất lượng ATTP đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện để kịp thời khuyến cáo, cảnh bảo nguy cơ mất ATTP. Tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản theo quy định; Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thực hiện việc xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Thống kê, lập danh sách cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, tổ chức ký cam kết và kiểm tra, giám sát theo quy định tại Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT đảm bảo công tác quản lý chất lượng VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản được thực hiện có hiệu quả theo phân công, phân cấp.


 Nguyễn Thị Thu Hương - Chi cục QLCL NLS - TS