Hướng dẫn khung lịch thời vụ và cơ cấu giống nuôi thủy sản năm 2017
10:3' 13/2/2017

Để sản xuất thủy sản đảm bảo tính chất thời vụ, cơ cấu giống nuôi phù hợp với  điều kiện loại hình mặt nước của từng địa phương và nâng cao năng suất, giá trị, hiệu quả trên đơn vị diện tích. Theo văn bản số 20/SNN-CCTS ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Chi cục Thủy sản hướng dẫn áp dụng khung lịch thời vụ và cơ cấu giống nuôi thủy sản năm 2017 trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

1. Nuôi thâm canh trong lồng:

- Đối tượng giống nuôi: cá Rô phi, Diêu hồng, Trắm cỏ, Trắm đen, cá Lăng, cá Nheo, cá Bỗng, cá Chiên.

- Kích cỡ giống thả: Cá Rô phi, Diêu hồng từ ≥ 8 cm; cá Trắm cỏ, Trắm đen, cá Lăng, cá Nheo, cá Bỗng, cá chiên từ ≥ 12 cm.

- Mật độ nuôi lên thương phẩm:

+ Nuôi trên Sông: cá Rô phi, Diêu hồng 40-60 con/m3; cá Trắm cỏ, cá Trắm đen 5-10 con/m3; cá Lăng, cá Nheo 20-30 con/m3; cá Bỗng, cá Chiên 5-10 con/m3.

+ Nuôi trong hồ chứa: cá Rô phi, Diêu hồng 30-40 con/m3; cá Trắm cỏ, Trắm đen 3-5 con/m3; cá Lăng, Nheo 10 - 20 con/m3; cá Bỗng, cá Chiên 3-5 con/m3.

Tuy nhiên trong sản xuất thủy sản khuyến cáo người nuôi có thể thả với mật độ cao hơn, kích cỡ giống thả lớn hơn hoặc mật độ san thưa nhưng phải đảm bảo về năng xuất, hiệu quả trên đơn vị diện tích.

- Thời gian xuống giống: đối với cá Rô phi, Diêu hồng từ  tháng 3-9 dương lịch; đối với cá Trắm cỏ, Trắm đen, Lăng, cá Bỗng, cá Chiên thả từ tháng 4-8 dương lịch.

- Thời gian thu hoạch: Thu quanh năm khi cá đạt kích cỡ và giá thương phẩm.

2. Nuôi thâm canh trong ao:

- Đối tượng giống nuôi: cá Rô phi, Diêu hồng, cá Chép lai, cá Trê đồng.

- Kích cỡ giống thả: cá Rô phi, Diêu hồng ≥ 6 cm; cá Chép lai ≥ 8cm, cá Trê đồng ≥ 6 cm.

- Mật độ thả: cá Rô phi, Diêu hồng  ≥ 2 con/m2; cá Chép lai ≥ 1 con/m2, cá Trê đồng 10 con/m2

- Thời gian xuống giống: cá rô Phi, cá Diêu hồng, cá Chép lai từ tháng 3 - 5 dương lịch, cá Trê đồng từ tháng 3- 7 dương lịch.

- Thời gian thu hoạch: cá rô Phi, cá Diêu hồng, cá Trê đồng thu hoạch từ tháng 10-12 dương lịch; đối với cá Chép lai thu hoạch quanh năm khi cá đạt thương phẩm và giá bán.

3. Nuôi bán thâm canh trong ao, hồ:

- Đối tượng giống nuôi và cơ cấu giống nuôi phù hợp để tận dụng các tầng nước và chuỗi thức ăn trong ao là: cá Rô phi (20%), Chép lai (10%), Trắm cỏ (10%), Mè (25%), Trôi (30%), Cá khác: Trắm đen, nheo... (5%).

- Kích cỡ giống thả: cá Rô phi 6cm, cá Chép lai từ 8cm; cá Trắm cỏ, Trôi, Mè từ 12 cm trở lên.

- Mật độ thả: 1 con/m2.

- Thời gian thả giống: Từ tháng 3-7 dương lịch.

- Thời gian thu hoạch: Thu quanh năm khi cá đạt kích cỡ và giá thương phẩm.

4. Nuôi quảng canh cải tiến(ruộng 1 vụ và hồ đầm mặt nước lớn).

- Đối tượng giống nuôi và cơ cấu giống nuôi phù hợp để tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên đó là: cá Chép lai (10%), cá Trắm cỏ (15%), cá Trôi (35%), cá Mè (30%), cá khác: Nheo, Trắm đen (10%)…

- Kích cỡ giống thả: cá Chép lai  12cm; cá Trắm, Trôi, Mè và cá khác (nheo, trắm đen…)  ≥ 15cm.

- Mật độ thả:  ≥ 0,3 con/m2.

- Thời gian thả giống:  Ruộng 1 vụ từ tháng 5-7 dương lịch; đầm hồ mặt nước lớn thả quanh năm.

- Thời gian thu hoạch:  Ruộng 1 vụ từ tháng 10-12 dương lịch; Đầm hồ mặt nước lớn quanh năm.

Chi cục Thủy sản đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND xã, phường thị trấn và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về khung lịch thời vụ sản xuất thủy sản năm 2017 trên loa phát thanh đến khu dân cư để người dân được biết và áp dụng thực hiện./.    

Chi cục Thủy sản Phú Thọ