Xây dựng nông thôn mới ở Gia Thanh: Chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
10:48' 27/6/2016
Cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn thiếu, đội ngũ lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ cao, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã còn chậm nên cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh đang tập trung tháo gỡ khó khăn trong tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương
Cây bưởi được khuyến khích phát triển ở Gia Thanh nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, sản xuất nông nghiệp từng bước theo hướng hàng hóa.

Đến nay xã đạt 10/19 tiêu chí, những tiêu chí còn lại như giao thông, thủy lợi, môi trường... đều là những tiêu chí khó. Thu nhập của phần lớn người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi trong khi sản xuất vẫn manh mún nên nguồn lực đóng góp từ nhân dân có hạn. Các công trình hạ tầng phục vụ dân sinh như nhà văn hóa, thủy lợi, đặc biệt là hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng do thiếu kinh phí nên cũng chưa được đầu tư xây dựng hoàn thiện theo tiêu chuẩn. Giao thông liên xã, đường ngõ xóm của xã nhiều tuyến đường chưa được cứng hóa, khối lượng công trình giao thông phải thực hiện lớn trong khi kinh phí hạn chế nên việc hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn về giao thông theo Bộ tiêu chí không phải đơn giản. Các nội dung về phát triển sản xuất, củng cố các hình thức tổ chức sản xuất cũng chưa có nhiều chuyển biến.

5 năm qua, xã đã tranh thủ các nguồn lực để thực hiện việc xây dựng NTM, trong đó tập trung các tiêu chí quan trọng, liên quan đến chất lượng cuộc sống và sản xuất của người dân. Xã khuyến khích người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá trên cơ sở triển khai các chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để giúp người dân thoát nghèo.

Với tiềm năng đất đai phù hợp với một số loại cây ăn quả, đặc biệt là cây hồng đặc sản Gia Thanh và cây bưởi, xã đã định hướng phát triển mô hình trồng cây ăn quả, phát triển kinh tế vườn đồi, thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm của huyện. Tính đến nay, trên địa bàn xã có khoảng 80ha trồng cây ăn quả, nhiều diện tích cho thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng/ha. Đồng thời, xã đẩy mạnh phát triển mô hình chăn nuôi tập trung quy mô lớn với các giống vật nuôi đa dạng như lợn nái và lợn siêu nạc, nuôi gia cầm, triển khai mô hình một lúa, một cá ở chân ruộng trũng.

Để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, xã Gia Thanh đã có nhiều chính sách khuyến khích các tập thể, cá nhân mở rộng các ngành, nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Toàn xã hiện có trên 60 hộ làm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. Nghề truyền thống làm nón lá hiện gặp những khó khăn do thị trường, đầu ra cho sản phẩm… nhưng xã cũng đang tìm cách tháo gỡ nhằm đa dạng hóa sản phẩm, giải quyết được lao động tại chỗ và duy trì nghề. Không chỉ tích cực đầu tư sản xuất nâng cao thu nhập, trong năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, chăm lo công tác giáo dục, y tế, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” cũng được chính quyền và nhân dân xã chú trọng đẩy mạnh. Giá trị sản xuất dịch vụ thương mại tăng bình quân 11%, tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%, gần 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, trên 75% khu dân cư văn hóa.

Ông Hán Xuân Đang – Chủ tịch UBND xã cho biết: “Trên thực tế, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM có rất nhiều nội dung, hạng mục cần phải đầu tư. Vì vậy chúng tôi xác định phải tiến hành từng bước theo lộ trình, không nóng vội, huy động quá sức dân. Những tiêu chí khó, cần nhiều vốn như giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa khu dân cư liên quan đến quyền lợi người dân có thể phải thực hiện trong nhiều năm. Và vấn đề quan trọng nhất là nâng cao thu nhập cho người dân, đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn. Có nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống thì NTM mới bền vững”.
Lê Anh Tuấn - Chi cục PTNT