Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư các vùng thiên tai đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025
14:25' 19/9/2016

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 05/8/2016, phê duyệt Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

Mục tiêu của quy hoạch bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 3.164 hộ (bố trí sắp xếp, ổn định dân cư theo hình thức xen ghép, ổn định tại chỗ, kết hợp xây dựng các khu tái định cư tập trung), cho các đối tượng: Vùng thiên tai 1.605 hộ (vùng lũ quét, lũ ống: 610 hộ; vùng sạt lở đất, sụt lún đất: 995 hộ); vùng đặc biệt khó khăn: 1.559 hộ. Trong đó: Giai đoạn 2016-2020: là 1.506 hộ, theo các đối tượng, Vùng thiên tai 774 hộ (vùng lũ quét, lũ ống: 295 hộ; vùng sạt lở đất, sụt lún đất: 479 hộ); vùng đặc biệt khó khăn: 732 hộ. Giai đoạn 2021-2025: là 1.658 hộ, theo các đối tượng, Vùng thiên tai 831 hộ (vùng lũ quét, lũ ống: 315 hộ; vùng sạt lở đất, sụt lún đất: 516 hộ); vùng đặc biệt khó khăn: 827 hộ.

Với quan điểm
Quy hoạch bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh và các Quy hoạch chuyên ngành đã được tỉnh phê duyệt; Quy hoạch bố trí ổn định dân cư là mục tiêu nhưng đồng thời cũng là giải pháp phát triển kinh tế  - văn hóa  - xã hội; bảo vệ an ninh quốc phòng, môi trường sinh thái; tận dụng, khai thác triệt để các cơ sở hiện có, lồng ghép các nguồn lực để bố trí, sắp xếp xen ghép là chủ yếu, kết hợp xây dựng các khu tái định cư tập trung; Quy hoạch bố trí dân cư theo hướng ưu tiên cho các vùng có nguy cơ cao về thiên tai (như: Vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất...) quy hoạch bố trí, ổn định dân cư có tính đến việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu và khu vực.

Phòng PTNT - Chi cục PTNT