Kế hoạch phát triển kinh tế trang trại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020
15:47' 25/10/2016
Ngày 21/9/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4177/KH-UBND phát triển kinh tế trang trại (KTTT) tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020.
Trang trại chăn nuôi lợn tập trung tại hộ Vũ Thị Hảo - Thanh Ba – Phú Thọ

Ngày 21/9/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4177/KH-UBND phát triển kinh tế trang trại (KTTT) tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020.

 Với mục tiêu phát triển KTTT trở thành hạt nhân nòng cốt, theo hướng hàng hóa nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng về đất đai, vốn, khoa học công nghệ mới vào sản xuất, gắn kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; tạo việc làm, nâng cao giá trị thu nhập, khuyến khích nông dân làm giàu. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là: (1) phấn đấu toàn tỉnh có 521 trang trại hoạt động đạt tiêu chí theo quy định; (2) tổng giá trị sản lượng hàng hoá của các trang trại đạt trên 1.200 tỷ đồng; (3) thu nhập bình quân của trang trại đạt 450 triệu đồng/trang trại/năm; (4) thu hút trên 7.000 lao động làm việc trong các trang trại; (5) 100% chủ trang trại được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý đáp ứng nhu cầu phát triển KTTT; (6) trên 50% số lao động làm việc thường xuyên trong các trang trại được tham gia các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; (7) có trên 80% số trang trại tham gia thực hiện sản xuất theo quy trình an toàn (VietGAP, GlobalGAP…) và các quy định hiện hành; (8) trên 50% giá trị sản lượng hàng hóa của các trang trại trên địa bàn tỉnh tiêu thụ thông qua hoạt động liên kết với các doanh nghiệp; (9) 100% trang trại chăn nuôi đăng ký thành lập mới có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt theo quy định.

 Để đạt được mục tiêu của Kế hoạch, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp: (1) đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về phát triển KTTT; (2) tăng cường công tác truyên truyền; (3) thực hiện tốt các cơ chế chính sách về nông nghiệp nông thôn gắn với phát triển KTTT, bảo vệ môi trường; (4) phát triển nguồn nhân lực và tích cực huy động nguồn lực; (5) áp dụng đồng bộ tiến bộ khoa học, công nghệ; (6) đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Nguyễn Thị Thanh Huyền - CCPTNT