Tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
14:46' 2/2/2017

Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Thông tư này gồm có 3 Chương, 14 Điều, hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, làm cơ sở để đánh giá công nhận đạt từng tiêu chí huyện nông thôn mới và xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, huyện đạt chuẩn nông thôn mới cần đạt các nội dung: (I) Có 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới, (II) Có 9 tiêu chí đạt chuẩn theo quy định bao gồm: (1) Quy hoạch; (2) Giao thông; (3) Thủy lợi; (4) Điện; (5) Y tế - Văn hóa - Giáo dục; (6) Sản xuất; (7) Môi trường; (8) An ninh trật tự xã hội; (9) Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 02 năm 2017 và áp dụng đối với các huyện trong phạm vi cả nước; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020./.

Thanh Quân - VP Điều phối NTM.