Tổng hợp kết quả xã đạt chuẩn Nông thôn mới
9:32' 22/1/2018

Đến hết năm 2017: Toàn tỉnh có 60 xã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới/tổng số 247 xã. Huyện Lâm Thao được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

          Danh sách các xã đạt chuẩn nông thôn mới cụ thể:

TT

Năm đạt chuẩn

Xã đạt chuẩn NTM

QĐ công nhận

 

2013 (2 xã)

 

 

1

1

Thụy Vân (TP Việt Trì)

3379/QĐ-UBND ngày 26/12/2013

2

2

Đồng Luận (Thanh Thủy)

251/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

 

2014 (8 xã)

 

 

3

1

Sơn Dương (Lâm Thao)

3069/QĐ-UBND ngày 08/12/2014

4

2

Xuân Huy (Lâm Thao)

3070/QĐ-UBND ngày 08/12/2014

5

3

Thạch Sơn (Lâm Thao)

3071/QĐ-UBND ngày 08/12/2014

6

4

Hợp Hải (Lâm Thao)

3072/QĐ-UBND ngày 08/12/2014

7

5

Tứ Xã (Lâm Thao)

3073/QĐ-UBND ngày 08/12/2014

8

6

Cao Xá (Lâm Thao)

3074/QĐ-UBND ngày 08/12/2014

9

7

Thanh Minh (TX Phú Thọ)

3390/QĐ-UBND ngày 27/12/2014

10

8

Đông Thành (Thanh Ba)

3394/QĐ-UBND ngày 27/12/2014

 

2015 (9 xã)

 

 

11

1

Xuân Lộc  (Thanh Thủy)

849/QĐ-UBND ngày 25/4/2015

12

2

Sơn Vi (Lâm Thao)

1460/QĐ-UBND ngày 30/6/2015

13

3

Kinh Kệ (Lâm Thao)

1462/QĐ-UBND ngày 30/6/2015

14

4

Tiên Kiên (Lâm Thao)

1464/QĐ-UBND ngày 30/6/2015

15

5

Vĩnh Lại (Lâm Thao)

1471/QĐ-UBND ngày 30/6/2015

16

6

Phương Xá (Cẩm Khê)

1692/QĐ-UBND ngày 27/7/2015

17

7

Tân Đức (TP Việt Trì)

1693/QĐ-UBND ngày 27/7/2015

18

8

Hiền Lương (Hạ Hòa)

3003/QĐ-UBND ngày 04/12/2015

19

9

Gia Điền (Hạ Hòa)

3004/QĐ-UBND ngày 04/12/2015

 

2016 (21 xã)

 

 

20

1

Chí Đám (Đoan Hùng)

1015/QĐ-UBND ngày 05/5/2016

21

2

Hùng Lô (TP Việt Trì)

1016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016

22

3

Dậu Dương (Tam Nông)

1038/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

23

4

Tu Vũ (Thanh Thủy)

1124/QĐ-UBND ngày 18/5/2016

24

5

Đoan Hạ (Thanh Thủy)

1125/QĐ-UBND ngày 18/5/2016

25

6

Thạch Đồng (Thanh Thủy)

1126/QĐ-UBND ngày 18/5/2016

26

7

Trung Nghĩa (Thanh Thủy)

1127/QĐ-UBND ngày 18/5/2016

27

8

Hương Nộn  (Tam Nông)

2418/QĐ-UBND ngày 27/9/2016

28

9

Tam Nông  (Tam Nông)

2419/QĐ-UBND ngày 27/9/2016

29

10

Hà Lộc (TX Phú Thọ)

2420/QĐ-UBND ngày 27/9/2016

30

11

Hưng Long (Yên Lập)

2935/QĐ-UBND ngày 08/11/2016

31

12

Thanh Đình (TP Việt Trì)

2969/QĐ-UBND ngày 09/11/2016

32

13

Phượng Lâu (TP Việt Trì)

2969/QĐ-UBND ngày 09/11/2016

33

14

Sông Lô (TP Việt Trì)

2969/QĐ-UBND ngày 09/11/2016

34

15

Chí Tiên (Thanh Ba)

2973/QĐ-UBND ngày 09/11/2016

35

16

Yến Mao (Thanh Thủy)

3195/QĐ-UBND ngày 28/11/2016

36

17

Cổ Tiết  (Tam Nông)

3196/QĐ-UBND ngày 28/11/2016

37

18

Đỗ Xuyên (Thanh Ba)

3197/QĐ-UBND ngày 28/11/2016

38

19

Tiên Du (Phù Ninh)

3198/QĐ-UBND ngày 28/11/2016

39

20

Lương Lỗ (Thanh Ba)

3199/QĐ-UBND ngày 28/11/2016

40

21

Lương Nha (Thanh Sơn)

405/QĐ-UBND ngày 28/02/2017

 

2017 (20 xã)

 

 

41

1

Minh Tiến (Đoan Hùng)

3085/QĐ-UBND ngày 16/11/2017

42

2

Sai Nga (Cẩm Khê)

3086/QĐ-UBND ngày 16/11/2017

43

3

Tình Cương (Cẩm Khê)

3087/QĐ-UBND ngày 16/11/2017

44

4

Y Sơn (Hạ Hòa)

3088/QĐ-UBND ngày 16/11/2017

45

5

Phú Hộ (TX Phú Thọ)

3092/QĐ-UBND ngày 17/11/2017

46

6

Mai Tùng (Hạ Hòa)

3093/QĐ-UBND ngày 17/11/2017

47

7

Địch Quả (Thanh Sơn)

3317/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

48

8

Bản Nguyên (Lâm Thao)

3318/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

49

9

Phú Nham (Phù Ninh)

3319/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

50

10

Phú Mỹ (Phù Ninh)

3320/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

51

11

Trung Thịnh (Thanh Thủy)

3354/QĐ-UBND ngày 12/12/2017

52

12

Phượng Mao (Thanh Thủy)

3355/QĐ-UBND ngày 12/12/2017

53

13

Hồng Đà (Tam Nông)

3482/QĐ-UBND ngày 19/12/2017

54

14

Hoàng Cương (Thanh Ba)

3566/QĐ-UBND ngày 26/12/2017

55

15

Vũ Yển (Thanh Ba)

3567/QĐ-UBND ngày 26/12/2017

56

16

Ninh Dân (Thanh Ba)

3568/QĐ-UBND ngày 26/12/2017

57

17

Đồng Xuân (Thanh Ba)

3569/QĐ-UBND ngày 26/12/2017

58

18

Chu Hóa (TP Việt Trì)

3664/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

59

19

Trưng Vương (TP Việt Trì)

3665/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

60

20

Hy Cương (TP Việt Trì)

3666/QĐ-UBND ngày 28/12/2017