Báo cáo tiến độ sản xuất kỳ 25/9/2017
14:31' 24/10/2017

Trong kỳ, các địa phương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa và các cây màu đã chín; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sản xuất vụ đông. Quản lý, chăm sóc, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

1. Thu hoạch vụ mùa:

- Diện tích lúa đã thu hoạch là 20.736 ha/30.142 ha lúa đã gieo cấy, đạt 68,8 %; năng suất ước đạt 50 tạ/ha.

- Cây màu khác: Ngô 3.601 ha/4.285,3 ha, năng suất ước đạt 47,4 tạ/ha; rau các loại 3.187,8 ha/3.869,1 ha, năng suất ước đạt 142,6 tạ/ha; lạc 572,7 ha/822,4 ha, năng suất ước đạt 18,1 tạ/ha.

2. Sản xuất vụ đông: Diện tích ngô đông đã trồng 4.141,9 ha/8.000 ha KH, đạt 51,77 % KH.

Biểu: Tình hình thu hoạch vụ mùa, sản xuất vụ đông so với cùng kỳ năm 2016

 

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

TH cùng kỳ 2016

TH trong kỳ

So sánh

%

+,- 

I

Thu hoạch vụ mùa

 

 

 

 

 

1

Lúa

Ha

13.726,2

20.736

151,1

7.009,7

 

Năng suất

tạ/ha

51,3

50,0

97,5

-1,3

2

Ngô

Ha

2.754,3

3.600,7

130,7

846,4

 

Năng suất

tạ/ha

46,8

47,4

101,3

0,6

3

Rau các loại

Ha

2.550,3

3.187,8

125,0

637,5

 

Năng suất

tạ/ha

143,3

142,6

99,5

-0,7

4

Lạc

Ha

604,4

572,7

94,8

-31,7

 

Năng suất

tạ/ha

18,9

18,1

95,8

-0,8

II

Sản xuất vụ Đông

 

 

 

 

 

1

Ngô đã trồng

Ha

4.074,8

4.141,9

101,6

67,1

2

Rau các loại

Ha

725,3

1.295,4

178,6

570,1

 

3. Tình hình khác:

- Tình hình sâu bệnh hại lúa: Trong kỳ, một số đối tượng sâu bệnh gây hại như: Bệnh khô vằn; bệnh bạc lá, rầy các loại, bọ xít dài, bệnh đen lép hạt, sâu đục thân gây hại rải rác trên các trà lúa.

- Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản ổn định.

Kỳ tới, các địa phương tập trung chỉ đạo:

- Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân huy động tối đa nhân lực, máy móc để tập trung thu hoạch lúa và các cây màu đã chín, kịp thời giải phóng đất phục vụ gieo trồng cây vụ đông. 

- Đẩy mạnh tiến độ trồng ngô đông đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch; hướng dẫn, vận động nông dân triệt để áp dụng biện pháp làm đất tối thiểu, làm ngô bầu để tranh thủ thời vụ; chỉ đạo chăm sóc ngay từ đầu đối với diện tích ngô đã trồng tạo điều kiện cho cây ngô sinh trưởng, phát triển tốt; mở rộng diện tích các cây rau màu, đa dạng hóa cây rau màu có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Chuẩn bị các biện pháp tiêu úng cho cây trồng khi có mưa lớn xảy ra.

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, kịp thời cảnh báo, phát hiện sớm, xử lý hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan; đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, kiểm dịch vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật. Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện các biện pháp để đảm bảo điều kiện ATTP.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó trong công tác phòng chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy rừng./.