Tiến độ trồng cây, trồng rừng vụ xuân năm 2017 tỉnh Phú Thọ
16:9' 8/6/2017

Thực hiện Kế hoạch số 5867/KH-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh năm 2017, trong đó trồng rừng tập trung 9.675 ha bao gồm trồng rừng phòng hộ, đặc dụng 175 ha; trồng rừng sản xuất 9.500 ha; trồng cây phân tán 870 nghìn cây. Để kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2017 đạt kết quả cao, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các địa phương chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị và người dân tiến hành phát dọn thực bì, cuốc hố, chuẩn bị vật tư, cây giống, phân bón và các điều kiện để trồng rừng. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 8.152,9 ha rừng tập trung đạt 84,3 % kế hoạch, 859,9 nghìn cây phân tán đạt 98,8% kế hoạch.

Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ngành, ngay những ngày đầu năm 2017 các địa phương, đơn vị đã tích cực triển khai kế hoạch trồng rừng, phấn đấu đến hết năm thực hiện đạt 100% kế hoạch.

Chi cục Lâm nghiệp