Tuấn báo khí tượng thủy văn tháng 2/2018
9:1' 6/2/2018

A/ TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV THÁNG 01 NĂM 2018

          I/ Khí tượng

Trong tháng khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của 02 đợt không khí lạnh vào ngày 08, 26/01 và 01 đợt không khí lạnh tăng cường mạnh vào ngày 28/01 gây ra 02 đợt rét đậm, rét hại trên khu vực tỉnh: Đợt I từ ngày 09-13/01 với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-100C; Đợt II từ ngày 29-31/01 và vẫn kéo dài sang những ngày đầu tháng 02/2018 với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-90C.

Thời tiết trong tháng chủ yếu chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Tuần đầu tháng và 04 ngày cuối tháng do ảnh hưởng kết hợp với dòng xiết gió trên cao nên có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác; Những ngày còn lại lại phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.

Lượng mưa tháng các nơi phổ biến từ  17 - 30 mm, xấp xỉ TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 130 - 140mm, riêng Việt Trì thấp hơn TBNN 9mm.

Nhiệt độ không khí trung bình phổ biến từ 17,3 - 18,00C, cao hơn TBNN từ 1,5 - 2,00C và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 1,0 - 1,20C.

Nhiệt độ cao nhất 27,5 - 28,00C. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 90C.

Độ ẩm tương đối các nơi từ  83 - 89%,   xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

Tổng số giờ nắng các nơi từ  22 - 27 giờ, thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 20 - 40 giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ 37 - 40mm, thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ  5 – 20mm.

          II/ Thuỷ văn

          Trong nửa đầu tháng mực nước trên sông Thao có dao động nhẹ, nửa cuối tháng mực nước biến đổi chậm và có xu thế xuống. Trên sông Lô mực nước dao động mạnh do các hồ chứa thủy điện xả nước phục vụ vụ Đông Xuân 2017-2018 đợt 1 và đợt 2. Mực nước trung bình tháng tại Thanh Sơn cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 0,05-0,23m; Tại Phú Thọ, Vụ Quang, Việt Trì thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 0,03 - 5,04m.

Đặc trưng mực nước tháng 01/2018

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Bứa

Thanh Sơn

1986

1998 - 01

1979 - 29

Thao

Phú Thọ

1327

1456 - 10

1290 - 25

Vụ Quang

672

801 - 14

550 - 02

Việt Trì

538

653 - 15

403 - 22

         
 
B/ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KTTV THÁNG 02/2018

          I/ Khí tượng

Những ngày đầu tháng 02, không khí lạnh vẫn tiếp tục được tăng cường nên khu vực tỉnh vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại bắt đầu từ ngày 29/01 và khả năng kéo dài đến ngày 07, ngày 08/02. Những ngày tiếp theo trong tháng, khu vực tỉnh khả năng chịu ảnh hưởng khoảng  2 - 3 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường, tuy nhiên các đợt không khí lạnh ít có khả năng gây ra rét đậm, rét hại kéo dài trên khu vực tỉnh.

Lượng mưa tháng phổ biến từ 25 – 35 mm, ở mức xấp xỉ dưới TBNN.

Nhiệt độ không khí trung bình từ 17 – 180C, ở mức xấp xỉ TBNN.

Nhiệt độ cao nhất 28 - 300C, nhiệt độ thấp nhất 7 - 90C.

Độ ẩm tương đối trung bình các nơi từ  83 - 88%.

Tổng số giờ nắng các nơi từ  40 – 50 giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ  45 - 55mm.

          II- Thuỷ văn

          - Trên sông Thao mực nước biến đổi chậm và xuống thấp dần. Trên sông Lô vào đầu và giữa tháng mực nước dao động mạnh do các hồ thủy điện xả nước phục vụ vụ Đông Xuân 2017-2018, thời kỳ cuối tháng mực nước dao động theo điều tiết các hồ chứa. Mực nước trung bình tháng tại Phú Thọ ở mức xấp xỉ TBNN, tại Vụ Quang, Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN.

 Trị số nhận định

Sông

Trạm

HTB(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Thao

Phú Thọ

1290

1330

1250

Vụ Quang

650

830

520

Việt Trì

550

660

410