Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 11/2/2018
9:7' 15/3/2018


A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV TỪ NGÀY  01 - 10/02/2018

                        I/ Khí tượng:

          Tuần qua, do không khí lạnh được tăng cường liên tục vào ngày 02 và ngày 05/02 nên các nơi trong tỉnh chịu ảnh hưởng của 01 đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ ngày 29/01 đến ngày 08/02. Trong tuần khu vực tỉnh chủ yếu nằm sâu trong khối không khí lạnh nên thời tiết phổ biến không mưa, trưa chiều có ngày hửng nắng.

          Lượng mưa: các nơi phổ biến không mưa, thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 10 - 15mm.

Nhiệt độ không khí trung bình từ  12,4 - 14,20C,  thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ  2,2 - 2,80C.

 Nhiệt độ cao nhất: 20 - 210C ; Nhiệt độ thấp nhất:  7 - 80C.

Độ ẩm tương đối trung bình:  61 - 68%, thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 18 - 24%.

Tổng số giờ nắng các nơi phổ biến từ  14 - 19 giờ, xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước. Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ 24 - 25mm, cao hơn TBNN  và cùng kỳ năm trước từ 6 - 8mm.

          II/ Thuỷ văn

Đầu tuần mực nước trên sông Thao tại Phú Thọ ít biến đổi, giữa và cuối tuần mực nước biến đổi chậm và có xu thế xuống. Trên sông Lô tại Vụ Quang, Việt Trì mực nước dao động mạnh do các hồ xả nước đợt 2 và đợt 3 phục vụ vụ Đông Xuân 2017-2018. Biên độ dao động mực nước trên các sông từ 0,03 – 2,45 m. Mực nước trung bình tuần trên sông Bứa tại Thanh Sơn cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 0,06-0,19m, trên sông Thao tại Phú Thọ, sông Lô tại Vụ Quang,Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 0,03 - 4,22m riêng tại Vụ Quang cao hơn cùng kỳ năm trước 0,48m.

Đặc trưng mực nước tuần 1 tháng 02/2018

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax(cm)- ngày

Hmin (cm)- ngày

Bứa

Thanh Sơn

1979

1981 - 01

1978 - 08

Thao

Phú Thọ

1293

1319 - 03

1257 - 10

Vụ Quang

748

802 - 03

584 - 05

Việt Trì

598

650 - 03

405 - 05


        B. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG  THUỶ VĂN TỪ  NGÀY  11 - 20/02/2018

          I/ Khí tượng:

Từ ngày (11 - 12): Nhiều mây. Có mưa nhỏ rải rác trong ngày đầu, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm.

Từ ngày (13 - 15): Nhiều mây. Không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2.  Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày (16 - 20): Nhiều mây. Có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2.  Hai ngày đầu đêm và sáng sớm trời rét.

Tổng l
ượng mưa các nơi phổ biến từ 5-10mm.

Nhiệt độ không khí trung bình từ
 18 - 190C

Nhiệt độ cao nhất 23 - 25
0C, thấp nhất từ 11 - 130C.

Độ ẩm tương đối trung bình từ  75 - 85%. 

Tổng số giờ nắng các nơi từ  25 - 35 giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ 20 - 30mm.  

          II/ Thuỷ văn

- Thời kỳ đầu mực nước trên Sông Thao tại Phú Thọ ít biến đổi, thời kỳ giữa và cuối mực nước biến đổi chậm.

- Mực nước trên sông Lô tại Vụ Quang, Việt Trì ít biến đổi trong thời kỳ đầu, dao động mạnh trong thời kỳ giữa do các hồ thủy điện kết thúc đợt 03 xả nước phục vụ vụ Đông Xuân 2017-2018, thời kỳ cuối mực nước dao động theo điều tiết các hồ chứa.

Trị số dự báo

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax (cm)

Hmin (cm)

Thao

Phú Thọ

1260

1300

1240

Vụ Quang

700

850

550

Việt Trì

570

670

400