Khí tượng thủy văn tháng 4/2018
15:52' 16/4/2018

A/ TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV THÁNG 03 NĂM 2018

            I/ Khí tượng

          Trong tháng, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của 02 đợt không khí lạnh vào các ngày 08/3 và 20/3.

Trong tháng, các nơi trong tỉnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa lệch đông; những ngày chịu ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió trên cao thời tiết có mưa rào và dông rải rác (tập trung vào các ngày giữa tháng); Những ngày còn lại phổ biến không mưa hoặc có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Mưa phân bố không đều trong tháng. Tổng lượng mưa tháng tập trung vào tuần giữa tháng. Tổng lượng mưa tháng các nơi phổ biến từ  40 - 56 mm, ở mức xấp xỉ so với TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 10 - 50mm.

Nhiệt độ không khí trung bình tháng phổ biến từ  21,8 - 22,2oC, cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 0,5 - 2,2oC.

Nhiệt độ cao nhất 30 - 31oC,  nhiệt độ thấp nhất 11 - 12oC.

Độ ẩm tương đối các nơi từ  79 - 84%, thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 5 - 7%.

Tổng số giờ nắng các nơi phổ biến từ  74 - 100 giờ, cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 25 - 50 giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ  80 - 85mm, cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 25 - 30mm.

             II/ Thuỷ văn

          Trong tháng nhìn chung mực nước trên sông Bứa tại Thanh Sơn, sông Thao tại Phú Thọ biến đổi chậm, trên sông Lô tại Vụ Quang, Việt Trì dao động theo điều tiết các hồ chứa. Biên độ dao động mực nước tháng từ 0,33 - 1,75 m.

          Mực nước trung bình tháng tại Thanh Sơn xấp xỉ TBNN và xấp xỉ cùng kỳ năm trước, tại Phú Thọ, Vụ Quang, Việt Trì xấp xỉ cùng kỳ năm trước nhưng thấp hơn so với TBNN từ 0,85 - 5,89 m.

Đặc trưng mực nước tháng 03/2018

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax(cm)- ngày

Hmin (cm)- ngày

Bứa

Thanh Sơn

1975

2003 - 19

1970 - 24

Thao

Phú Thọ

1264

1304 - 22

1231 - 14

Vụ Quang

581

652 - 30

513 - 06

Việt Trì

431

515 - 31

340 - 04

    B/ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KTTV THÁNG  04/2018

          I/ Khí tượng

Tháng 04, không khí lạnh vẫn còn tác nhưng cường độ và tần suất sẽ giảm dần, chủ yếu gây mưa rào và dông cho khu vực tỉnh; Các nơi trong tỉnh khả năng sẽ chịu ảnh hưởng của 1-2 đợt không khí lạnh.

Tháng 04 là tháng giao mùa nên cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh.

Lượng mưa tháng các nơi phổ biến từ  70 - 120mm, ở mức xấp xỉ dưới TBNN, có nơi xấp xỉ TBNN.

Nhiệt độ không khí trung bình từ  23,5 - 24,50C, ở mức xấp xỉ TBNN, có nơi xấp xỉ trên TBNN với chuẩn sai dao động từ -0,5 - 0,5oC.

Nhiệt độ cao nhất  32 - 340C. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 170C.

Độ ẩm tương đối trung bình các nơi từ  80 - 85%.

Tổng số giờ nắng các nơi từ  80 - 90 giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ  70 - 80mm.

II/ Thủy văn

Mực nước trên các sông biến đổi chậm trong thời kỳ đầu và giữa tháng, khả năng có dao động nhỏ vào thời kỳ cuối tháng. Trên sông Lô tại Vụ Quang, Việt Trì kết hợp ảnh hưởng điều tiết các hồ chứa.

Trị số nhận định

Sông

Trạm

HTB(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Thao

Phú Thọ

1300

1430

1250

Vụ Quang

650

750

500

Việt Trì

520

600

450