Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 21/4/2018
10:36' 26/4/2018

  A/ TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV TỪ NGÀY  11 - 20/4/2018

                   I/ Khí tượng

Tuần qua, các nơi trong tỉnh chịu ảnh hưởng của 01 đợt không khí lạnh vào ngày 15. Thời tiết các nơi trong tỉnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa suy yếu lệch đông nên từ ngày 11 đến ngày14 có mưa nhỏ rải rác;  Riêng ngày 15, 16 do ảnh hưởng kết hợp với hội tụ trong đới gió tây trên cao nên có mưa rào và dông rải rác; Những ngày còn lại phổ biến có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Lượng mưa các nơi phổ biến từ  18 - 30mm, thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 15 - 40 mm.

Nhiệt độ không khí trung bình từ  23,0 - 23,70C, xấp xỉ TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ  1,5 - 1,80C.

Nhiệt độ cao nhất 29 - 300C, nhiệt độ thấp nhất 18 - 190C.

Độ ẩm tương đối trung bình phổ biến từ 84 - 88%, xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

Tổng số giờ nắng các nơi phổ biến từ 10 - 15 giờ, thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 15 - 20giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ  15 - 20mm, thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 5 - 8mm.

II/ Thuỷ văn

 Trong tuần nhìn chung mực nước trên sông Bứa tại Thanh Sơn, sông Thao tại Phú Thọ biến đổi chậm, sông Lô tại Vụ Quang, Việt Trì dao động theo điều tiết các hồ chứa. Biên độ dao động mực nước tuần từ 0,22 - 0,69 m.

Mực nước trung bình tuần tại Thanh Sơn xấp xỉ TBNN và xấp xỉ cùng kỳ năm trước, tại Phú Thọ, Vụ Quang, Việt Trì thấp hơn TBNN và thấp hơn cùng hỳ năm trước từ 0,21 - 6,07m.

Đặc trưng mực nước tuần 2 tháng 4

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax(cm) - ngày

Hmin (cm) - ngày

Bứa

Thanh Sơn

1978

1993 - 17

1971 - 13

Thao

Phú Thọ

1288

1330 - 18

1262 - 13

Vụ Quang

589

618 - 12

549 - 20

Việt Trì

507

519 - 11

488 - 20

 

   B/ DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TỪ NGÀY  21 - 30/4/2018


   
I/ Khí tượng


Trong tuần, các nơi trong tỉnh khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh vào ngày 25 và có khả năng được bổ sung yếu trong ngày 27, 28.

Thời kỳ đầu (21 - 23): Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi (lượng không đáng kể), trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Thời kỳ giữa và cuối (24 - 30): Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong các ngày 24, 25 và ngày 27, 28; những ngày còn lại có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Lượng mưa các nơi phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi cao hơn.

Nhiệt độ không khí trung bình từ 24 - 250C.

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 330C, thấp nhất từ 19 - 210C.

Độ ẩm tương đối trung bình từ  85 - 90 %.

Tổng số giờ nắng các nơi từ  20 - 30giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ 20 - 30mm. 

 II/ Thuỷ văn

          Trong tuần mực nước trên sông Thao tại Phú Thọ tiếp tục biến đổi chậm, trên sông Lô tại Vụ Quang, Việt Trì dao động theo điều tiết các hồ chứa.

Trị số dự báo

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax (cm)

Hmin (cm)

Thao

Phú Thọ

1280

1310

1250

Vụ Quang

580

640

500

Việt Trì

500

530

450