Một số điểm mới trong chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020
15:27' 12/7/2016

Trên cơ sở phân tích đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế về thực hiện chính sách hỗ trợ các chương trình nông nghiệp trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và bám sát quyết định 185/QD-UBND ngày 21/1/2016 của UBND tỉnh về việc duyệt Qui hoạch Nông, lâm nghiệp, thủy sản Phú Thọ giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2030 … đồng thời đáp ứng yêu cầu mới của sản xuất nông nghiệp. Chính sách hỗ trợ sản xuất Nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 tập trung vào một số nội dung như: Hỗ trợ phát triển cây chè xanh; cây bưởi diễn; lúa chất lượng cao; hỗ trơ xử lý chất thải trong chăn nuôi; hỗ trợ khu nuôi thủy sản thâm canh; Hỗ trợ trồng rừng thâm canh; Đặc biệt có đưa nội dung hỗ trợ thuê và dồn đổi đất sản xuất nông nghiệp.

Đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất lúa trên đồng đất huyện Lâm Thao

Những điểm mới trong chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2020:

1, Về đối tượng thụ hưởng chính sách tập trung vào đối tượng có qui mô sản xuất hàng hóa tập trung, qui mô sản xuất lớn như HTX, tổ hợp tác, Trang trại, gia trại, mà nếu là nông hộ thì phải có liên kết sản xuất thành vùng. Như đối với cây chè điều kiện hỗ trợ đối với Hợp tác xã phải có diện tích trồng lại chè liền vùng từ 5 ha trở lên; trang trại có diện tích trồng lại chè liền vùng từ 2,1 ha trở lên; lúa chất lượng cao cso qui mô liền vùng từ 10 ha trở lên; phát triển rừng với qui mô liền vùng 20 ha trở lên.

2, Chính sách tập trung hỗ trợ khâu khó đó là tích tụ, dồn đổi ruộng đất, đây là trở ngại rất lớn cho việc xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Hiện tại quy mô diện tích đất sản xuất nông nghiệp của các hộ trên địa bàn tỉnh rất nhỏ, manh mún và phân tán (bình quân 1 hộ 8,0 thửa/hộ, diện tích bình quân 1 thửa là 257 m2), là cản trở lớn cho việc sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn và áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Chính sách hỗ trợ nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 đề cập hỗ trợ thuê và dồn đổi đất nông nghiệp. Cụ thể như: Với đất trồng cây hàng năm, qui mô liền khoảnh 2 ha trở lên, thời gian thuê ít nhất 5 năm, chính sách hỗ trợ 3 triệu đ/ha; Với đất đồi, qui mô liền khoảnh 5 ha trở lên, thời gian thuê ít nhất 10 năm, chính sách hỗ trợ 2 triệu đồng/ha; Hỗ trợ dồn đổi ruộng đất: với qui mô liền vùng 30 ha trở lên; hỗ trợ 100% chi phí đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính và hỗ trợ ban chỉ đạo đồn điền đổi thửa họp, tuyên truyền …

3, Đối với chăn nuôi không hỗ trợ về giống, thức ăn, thuốc thú y mà tập trung hỗ trợ xử lý chất thải trong chăn nuôi hướng phát triển nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Hiện tại vấn đề ô nhiễm môi từ chất thải chăn nuôi là khá phổ biến, đặc biệt là ô nhiễm môi trường cục bộ từ các khu trang trại chăn nuôi tập trung, đã ảnh hưởng tới môi trường nông thôn, cuộc sống của người dân và các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ hiện có các dự án về môi trường như QSEAP (Nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học); dự án LCASP (Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp) đã hỗ trợ người dân xây dựng hầm biogas cỡ nhỏ để xử lý chất thải chăn nuôi; Vì vậy chính sách hỗ trợ giai đoạn 2016-2020 chỉ hỗ trợ đối với trang trai chăn nuôi qui mô tập trung, từ 300 lợn thịt trở lên; có làm hầm biogas hoặc HDPE với thể tích 100 m3 thì được hỗ trợ không quá 40 triệu/trang trại.

4, Nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 huy động cả nguồn lực cấp tỉnh và huyện: Đối với 3 huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập thì ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%; các huyện thị còn lại ngân sách tỉnh hỗ trợ 90%, ngân sách huyện 10%./.

Từ Anh Sơn