Truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
16:28' 15/11/2016

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-CCTL ngày 29/7/2016 của Chi cục Thủy lợi Phú Thọ về việc triển khai thực hiện các hoạt động sự nghiệp năm 2016 thuộc “Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hông năm 2016”. 

Kết quả cấp nước vụ Đông năm 2016

Tính đến hết tháng 10 năm 2016, Chi cục Thủy lợi Phú Thọ đã phối hợp với UBND các huyện tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền trên các phương tiện về nước sạch và VSMT nông thôn. Cụ thể: đã phối hợp với UBND huyện Thanh Ba, Hạ Hòa tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về nước sạch và VSMT tại các xã Yên Nội, Thanh Xá - huyện Thanh Ba và xã Đan Hạ, Yên Luật - huyện Hạ Hòa; tổng 480 người tham gia (với thành phần gồm: Lãnh đạo xã, cán bộ phụ trách nước sạch và VSMT, đại diện trạm y tế xã, các ban ngành đoàn thể, Bi thư chi bộ, Trưởng các khu dân cư, đại diện các chi hội của các khu và đại diện một số hộ gia đình), đạt 100% kế hoạch. Bên cạnh đó đã làm tốt công tác truyền thông kết nối sử dụng nước bằng hình thức treo pano, băngzon tuyên truyền và cấp phát 38 đĩa CD tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường cấp cho xã và 35 khu dân cư trên địa bàn 3 xã: Tạ Xá, Hương Lung, Sơn Tình - huyện Cẩm Khê nhằm đưa tỷ lệ người dân đăng ký đấu nối nước sạch đạt tỷ lệ cao nhất. Đặc biệt đã tổ chức tốt việc truyền thông tổng hợp tại 2 xã (Tân Phú, Văn Luông) của huyện Tân Sơn, 4 xã (Cự Thắng, Cự Đồng, Thắng Sơn, Tất Thắng) của huyện Thanh Sơn và 2 xã (Đồng Thịnh, Thượng Long) của huyện Yên Lập, mở 08 lớp tập huấn tuyên truyền viên hướng dẫn kỹ năng truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn có tổng số 380 người tham gia (với thành phần gồm: Lãnh đạo xã, Tuyên truyền viên nước sạch và VSMT của xã, các ban ngành đoàn thể trong xã, Bi thư chi bộ, Trưởng các khu dân cư) và cấp phát cho 113 đĩa CD tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường cấp cho xã và các khu dân cư trên địa bàn xã. Các tuyên truyền viên sau khi được tập huấn sẽ triển khai các hoạt động tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại các khu dân cư và các hộ gia đình.

Qua các lớp tập huấn truyền thông và qua đài phát thanh của các xã tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường, người dân nông thôn đã nắm được thực trạng tình hình sử dụng nước sạch và VSMT nông thôn trên địa bàn, hiểu được thế nào là nước sạch và VSMT. Từ đó dần dần thay đổi hành vi sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường cho gia đình mình và cộng đồng. Hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh để giữ gìn vệ sinh môi trường từ đó tiếp tục tuyên truyền, vận động người thân và toàn thể nhân dân cải tạo và xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Góp phần nâng tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh và có nhà tiêu hợp vệ sinh hàng năm trên địa bàn tỉnh.