Ký quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm và Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ
9:44' 17/10/2018
Ảnh Hội nghị ký quy chế phối hợp.

Ngày 19/9/2018, Chi cục Kiểm lâm và Cục thống kê tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị ký quy chế phối hợp trong công tác trao đổi và thống nhất số liệu quản lý lâm nghiệp và dữ liệu thống kê; công tác phối hợp rà soát, kiểm tra hiện trạng hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo yêu cầu quản lý Nhà nước của mỗi bên từ cấp xã đến cấp tỉnh.

Việc ký kết quy chế phối hợp có ý nghĩa quan trọng trong việc trao đổi thông tin giữa Chi cục Kiểm lâm và Cục thống kê tỉnh Phú Thọ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê trong lĩnh vực Lâm nghiệp; đảm bảo tính thống nhất, kịp thời, đầy đủ và chính xác trong việc thu thập, sử dụng thông tin thống kê; sử dụng hiệu quả nguồn lực của hai đơn vị đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành và xây dựng cơ sở dữ liệu.

Trương Tất Bẩy - Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ