TÌM KIẾM VĂN BẢN - TÀI LIỆU
Từ khóa : Loại văn bản: Lĩnh vực : Năm ban hành : Tìm theo :
Báo cáo
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Báo cáo kết quả thực hiện đăng tải thông tin trên Website Sở tháng 9/2018 (Chốt số liệu báo cáo từ ngày 01/9/2018 đến hết ngày 30/9/2018) 195/BC-SNN Báo cáo 15/10/2018  
Báo cáo kết quả Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng Thế giới năm 2017 Số 26/BC-UBND tỉnh Báo cáo 28/02/2018  
V/v đánh giá hệ thống kết cấu hạ tầng và dịch vụ trong lâm nghiệp Số: 1123/SNN-LN Báo cáo 08/09/2017  
Báo cáo kết quả đăng tải tin, bài trên trang thông tin điện tử của Sở tháng 3/2017 Số 86/BC-SNN-VP Báo cáo 10/04/2017  
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng thế giới năm 2016 Số 17/BC-UBND Báo cáo 10/02/2017  
Báo cáo tổng kết công tác lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông xuân 2016-2017 số 07/BC-CCTL Báo cáo 26/01/2017  
Báo cáo kết quả đăng tải tin, bài trên trang thông tin điện tử của Sở Báo cáo 26/10/2016  
Báo cáo kết quả đăng tải thông tin trên Website Sở tháng 8/2016 Số 220/BC-SNN Báo cáo 15/09/2016  
Báo cáo kết quả đăng tải thông tin trên Website Sở tháng 7/2016 Số 197/BC-SNN Báo cáo 12/08/2016  
Về việc báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Báo cáo 31/12/2015  
Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016 Số: 306 /BC-BDA Báo cáo 31/12/2015  
Báo cáo tình hình bệnh chết chéo cây keo và công tác BVTV trên cây lâm nghiệp tại tỉnh Phú Thọ Số 426/BC-SNN-BVTV Báo cáo 08/10/2015  
Báo cáo kết quả sản xuất nông lâm nghiệpKKỳ 25/10/2014 Báo cáo 25/10/2014  
Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp kỳ 25/9/2014 Báo cáo 01/10/2014  
Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp kỳ 5/9/2014 Báo cáo 08/09/2014  
Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp kỳ 25/8/2014 Báo cáo 26/08/2014  
Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp kỳ 25/7/2014 Báo cáo 25/07/2014  
Tiến độ sản xuất NLN kỳ 5 tháng 5 năm 2012 13/BC-TĐSXNLN Báo cáo 07/05/2012  
Tiến độ sản xuất NLN kỳ 25 tháng 4 năm 2012 12/BC-TĐSXNLN Báo cáo 26/04/2012  
Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU ngày 20/11/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. 50/BC-UBND Báo cáo 09/04/2012  
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2011; phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. 40/BC-UBND Báo cáo 26/03/2012  
1