TÌM KIẾM VĂN BẢN - TÀI LIỆU
Từ khóa : Loại văn bản: Lĩnh vực : Năm ban hành : Tìm theo :
Quyết định
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 Số 886/QĐ-TTg Quyết định 16/06/2017  
Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với người làm công tác khuyến nông cơ sở số 22/2015/QĐ-UBND Quyết định 23/12/2015  
Quyết định về việc công nhận đặc cách giống cây trồng biến đổi gen Số 402/QĐ-TT-CLT Quyết định 16/09/2015  
Quyết định về việc thành lập Đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh sản xuất vụ mùa và công tác chuẩn bị chống lụt bão đợt mưa từ 01/8/2015-04/8/2015 Số 553/QĐ-SNN Quyết định 31/07/2015  
Quyết định ban hành Danh hiệu và Quy chế xét tặng Danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” Số: 1266 /QĐ-BNN-TCCB Quyết định 15/04/2015  
Danh mục TTHC quy định trong các văn bản QPPL đang có hiệu lực tỉnh Phú Thọ 1268/QĐ-UBND Quyết định 11/06/2015  
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, tỉnh Phú Thọ Số: 787/QĐ-UBND Quyết định 20/04/2015  
Quyết định về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Phú Thọ năm 2013 Số: 565/QĐ-UBND Quyết định 20/03/2015  
Quyết định về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Phú Thọ năm 2015 Số: 567/QĐ-UBND Quyết định 20/03/2015  
Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2014 684/QĐ-BNN-PC Quyết định 03/03/2015  
Quyết định duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 Số 09/2014/QĐ-UBND Quyết định 13/08/2014  
Quyết định số 2145/QD-UBND về việc ban hành cơ chế hỗ trợ liên kết sản xuất Ngô vụ đông năm 2014 Quyết định 15/09/2014  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 và các Quyết định ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015. Quyết định 29/05/2013  
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 và các Quyết định ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 Quyết định 29/05/2013  
Quyết định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn 62/2013/QĐ-TTg Quyết định 25/10/2013  
Kiện toàn Đội văn nghệ ngành Nông nghiệp và PTNT 1142/QĐ-SNN-VP Quyết định 15/10/2010  
Bổ nhiệm Trưởng phòng Trồng trọt Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ 638/QĐ-SNN-VP Quyết định 30/09/2011  
Bổ nhiệm Phó trưởng phòng Trồng trọt Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ 639/QĐ-SNN-VP Quyết định 30/09/2011  
Cấp tờ Hướng dẫn sử dụng phân bón Lâm Thao 347 /QĐ-SNN-TT Quyết định 06/07/2011  
Thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo đẩy mạnh gieo trồng và thâm canh các cây trồng vụ đông năm 2011 670/QĐ-SNN-TT Quyết định 17/10/2011  
Phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 57/QĐ-TTg Quyết định 09/01/2012  
Thù lao khuyến nông viên 24/2011/QĐ-UBND Quyết định 20/12/2011  
1