TÌM KIẾM VĂN BẢN - TÀI LIỆU
Từ khóa : Loại văn bản: Lĩnh vực : Năm ban hành : Tìm theo :
DANH SÁCH VĂN BẢN - TÀI LIỆU
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Nghị định 19/12/2013  
Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Nghị định 12/04/2010  
Mẫu biểu kèm theo công văn số 1997 ngày 17/6/2013 Công văn 01/08/2014  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 và các Quyết định ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015. Quyết định 29/05/2013  
Triển khai công tác quản lý chất lượng, ATTP Nông lâm thủy sản Công văn 31/07/2014  
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Thông tư liên tịch 09/04/2014  
V/v tập trung chỉ đạo gieo cấy và chăm sóc lúa Mùa 2014 Công văn 28/07/2014  
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 và các Quyết định ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 Quyết định 29/05/2013  
Triển khai công tác quản lý chất lượng, ATTP Nông lâm thủy sản Công văn 17/06/2013  
Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản Thông tư 29/03/2011  
Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản Thông tư 14/02/2014  
Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn 15/2014/TT-BNNPTNT Thông tư 29/04/2014  
Kế hoạch hành động Thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 92/KH-UBND Kế hoạch 08/01/2014  
Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 210/2013/NĐ-CP Nghị định 19/12/2013  
Quyết định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn 62/2013/QĐ-TTg Quyết định 25/10/2013  
Thống kê và quản lý các trang trại chăn nuôi Công văn 18/06/2014  
Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy lúa vụ mùa 2014. Công văn 18/06/2014  
Công khai kết quả kiểm tra cơ sở buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 4, 5 năm 2014 Thông báo 10/06/2014  
Công điện Công điện 10/06/2014  
Tập trung chỉ đạo cấp nước chống hạn và phòng trừ sâu, bệnh hại lúa Chiêm xuân 374/SNN-TT Công văn 30/04/2012  
Tăng cường các biện pháp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi 363/SNN-QLCL Công văn 26/04/2012  
Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp - thuỷ sản 309/SNN-TT Công văn 13/04/2012  
Phát động phong trào thi đua năm 2012 258/SNN-VP Kế hoạch 29/03/2012  
Tiến độ sản xuất NLN kỳ 5 tháng 5 năm 2012 13/BC-TĐSXNLN Báo cáo 07/05/2012  
Tiến độ sản xuất NLN kỳ 25 tháng 4 năm 2012 12/BC-TĐSXNLN Báo cáo 26/04/2012  
Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU ngày 20/11/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. 50/BC-UBND Báo cáo 09/04/2012  
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2011; phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. 40/BC-UBND Báo cáo 26/03/2012  
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc tại hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012 20/TB-UBND Thông báo 06/03/2012  
Báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2011. 4638/CV-BCĐ Công văn 16/12/2011  
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kế hoạch chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2011 1095/SNN-PTNT Công văn 02/11/2011