TÌM KIẾM VĂN BẢN - TÀI LIỆU
Từ khóa : Loại văn bản: Lĩnh vực : Năm ban hành : Tìm theo :
DANH SÁCH VĂN BẢN - TÀI LIỆU
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Quản lý an toàn đập 72/2007/NĐ-CP Nghị định 07/05/2007  
NGHỊ ĐỊNH Về kiểm dịch thực vật 02/2007/NĐ-CP Nghị định 05/01/2007  
Quản lý đầu tư chi phí xây dựng công trình 99/2007/NĐ-CP Nghị định 13/06/2007  
Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 159/2007/NĐ-CP Nghị định 30/10/2007  
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm 92/2007/TT-BNN Nghị định 19/11/2007  
Luật Đê điều 79/2006/QH11 Luật - Pháp lệnh 01/07/2007  
Luật Thuỷ sản 17/2003/QH11 Luật - Pháp lệnh 26/11/2003  
Pháp lệnh về Giống cây trồng 15/2004/PL-UBTVQH11 Luật - Pháp lệnh 24/03/2004  
Pháp lệnh về Thú y 18/2004/PL-UBTVQH11 Luật - Pháp lệnh 29/04/2004  
Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 759/KH-UBND Kế hoạch 17/03/2010  
chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 1948/UBND-KT5 Công văn 21/06/2011  
Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và đề xuất hướng dẫn thực hiện các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 36/CV-VPĐP Công văn 24/06/2011  
Đẩy nhanh tiến độ lập đề án và quy hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 – 2020 32/CV-VPĐP Công văn 10/06/2012  
Gửi file các văn bản, tài liệu có liên quan về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 41/VPĐP-CV Công văn 30/06/2011  
Kiện toàn Đội văn nghệ ngành Nông nghiệp và PTNT 1142/QĐ-SNN-VP Quyết định 15/10/2010  
Phân công lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp Phú Thọ 04/TB-LN Thông báo 22/08/2011  
Giới thiệu chức danh và chữ ký Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y 74/TB-CCTY Thông báo 17/02/2011  
Phân công lãnh đạo Chi cục Thú y Phú Thọ 207/TB-CCTY Thông báo 05/04/2011  
Tiếp tục chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa chiêm xuân năm 2010-2011 562/SNN-TT Công văn 01/06/2011  
Tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh hại lúa chiêm xuân 502/SNN-TT Công văn 17/05/2011  
Bổ nhiệm Trưởng phòng Trồng trọt Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ 638/QĐ-SNN-VP Quyết định 30/09/2011  
Bổ nhiệm Phó trưởng phòng Trồng trọt Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ 639/QĐ-SNN-VP Quyết định 30/09/2011  
Thông báo chức danh chữ ký Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ 43/TB-SNN-VP Thông báo 08/09/2011  
Thông báo chữ ký phó thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT Phú Thọ 01/TB-TTr Thông báo 30/08/2011  
Giới thiệu chức danh và chữ ký phó Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT 01/TB-TTr Thông báo 30/08/2011  
Cấp tờ Hướng dẫn sử dụng phân bón Lâm Thao 347 /QĐ-SNN-TT Quyết định 06/07/2011  
Thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo đẩy mạnh gieo trồng và thâm canh các cây trồng vụ đông năm 2011 670/QĐ-SNN-TT Quyết định 17/10/2011  
Hướng dẫn nội dung tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2010 807/SNN-VP Công văn 06/10/2010  
Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh chăm sóc cây ngô vụ đông năm 2011 1039/SNN-TT Công văn 17/10/2011  
Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm xuân, phòng chống đói, rét cho gia súc, gia cầm năm 2012 01 /SNN-TT Công văn 03/01/2012