TÌM KIẾM VĂN BẢN - TÀI LIỆU
Từ khóa : Loại văn bản: Lĩnh vực : Năm ban hành : Tìm theo :
DANH SÁCH VĂN BẢN - TÀI LIỆU
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Bổ nhiệm Phó trưởng phòng Trồng trọt Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ 639/QĐ-SNN-VP Quyết định 30/09/2011  
Thông báo chức danh chữ ký Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ 43/TB-SNN-VP Thông báo 08/09/2011  
Thông báo chữ ký phó thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT Phú Thọ 01/TB-TTr Thông báo 30/08/2011  
Giới thiệu chức danh và chữ ký phó Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT 01/TB-TTr Thông báo 30/08/2011  
Cấp tờ Hướng dẫn sử dụng phân bón Lâm Thao 347 /QĐ-SNN-TT Quyết định 06/07/2011  
Thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo đẩy mạnh gieo trồng và thâm canh các cây trồng vụ đông năm 2011 670/QĐ-SNN-TT Quyết định 17/10/2011  
Hướng dẫn nội dung tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2010 807/SNN-VP Công văn 06/10/2010  
Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh chăm sóc cây ngô vụ đông năm 2011 1039/SNN-TT Công văn 17/10/2011  
Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm xuân, phòng chống đói, rét cho gia súc, gia cầm năm 2012 01 /SNN-TT Công văn 03/01/2012  
Đẩy mạnh chăm sóc cây lúa Chiêm xuân năm 2010 - 2011 380 / SNN-TT Công văn 14/04/2011  
Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2011 668/SNN-TT Công văn 06/07/2011  
Báo cáo tổng kết vụ đông 2010 395/SNN-TT Công văn 15/04/2011  
Hướng dẫn thực hiện chính sách phát triển rừng sản xuất 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC Thông tư liên tịch 23/06/2008  
Hướng dẫn xây dựng đề án khuyến nông, khuyến ngư 86 /2009/TT-BNNPTNT Thông tư 30/12/2009  
Danh mục bổ sung một số loài cây trồng rừng và cây lâm sản ngoài gỗ tại 63 huyện nghèo 35/2010/TT-BNNPTNT Thông tư 23/06/2010  
Phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 57/QĐ-TTg Quyết định 09/01/2012  
Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo 30a/2008/NQ-CP Nghị quyết 27/12/2008  
tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và phát triển nông thôn 36/2008/CT-BNN Chỉ thị 20/02/2008  
Về việc tăng cường chỉ đạo tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng 25/2008/CT-TTg Chỉ thị 25/08/2008  
Thù lao khuyến nông viên 24/2011/QĐ-UBND Quyết định 20/12/2011