HÌNH ẢNH WAVE ĐỘ ẤN TƯỞNG PHUỘC RCB FULL ĐEN BẤT DIỆT

      39

Wave độ đẹp nhất 2021 - Tổng hợp tin tức, hình ảnh, video, đánh giá xe Wave độ tại snnphutho.vn Contents: 889. Watchers: 0. Views: 605,345.


{"tag_id":6532,"tag_text":"Wave \u0111\u1ed9","created_date":1395281740,"created_user_id":529,"content_count":889,"latest_tagged_contents":"a:10:{i:1;a:6:{s:6:\"tag_id\";i:6532;s:12:\"content_type\";s:6:\"thread\";s:10:\"content_id\";i:123713;s:14:\"tagged_user_id\";i:9130;s:11:\"tagged_date\";i:1622136736;s:19:\"tagged_is_auto_time\";i:0;}i:2;a:6:{s:6:\"tag_id\";i:6532;s:12:\"content_type\";s:6:\"thread\";s:10:\"content_id\";i:123691;s:14:\"tagged_user_id\";i:9130;s:11:\"tagged_date\";i:1622035663;s:19:\"tagged_is_auto_time\";i:0;}i:3;a:6:{s:6:\"tag_id\";i:6532;s:12:\"content_type\";s:6:\"thread\";s:10:\"content_id\";i:123603;s:14:\"tagged_user_id\";i:9130;s:11:\"tagged_date\";i:1621609821;s:19:\"tagged_is_auto_time\";i:0;}i:4;a:6:{s:6:\"tag_id\";i:6532;s:12:\"content_type\";s:6:\"thread\";s:10:\"content_id\";i:123542;s:14:\"tagged_user_id\";i:9130;s:11:\"tagged_date\";i:1621354103;s:19:\"tagged_is_auto_time\";i:0;}i:5;a:6:{s:6:\"tag_id\";i:6532;s:12:\"content_type\";s:6:\"thread\";s:10:\"content_id\";i:123520;s:14:\"tagged_user_id\";i:9130;s:11:\"tagged_date\";i:1621258138;s:19:\"tagged_is_auto_time\";i:0;}i:6;a:6:{s:6:\"tag_id\";i:6532;s:12:\"content_type\";s:6:\"thread\";s:10:\"content_id\";i:123425;s:14:\"tagged_user_id\";i:9130;s:11:\"tagged_date\";i:1620832266;s:19:\"tagged_is_auto_time\";i:0;}i:7;a:6:{s:6:\"tag_id\";i:6532;s:12:\"content_type\";s:6:\"thread\";s:10:\"content_id\";i:123306;s:14:\"tagged_user_id\";i:9130;s:11:\"tagged_date\";i:1620301470;s:19:\"tagged_is_auto_time\";i:0;}i:8;a:6:{s:6:\"tag_id\";i:6532;s:12:\"content_type\";s:6:\"thread\";s:10:\"content_id\";i:123266;s:14:\"tagged_user_id\";i:9130;s:11:\"tagged_date\";i:1620141915;s:19:\"tagged_is_auto_time\";i:0;}i:9;a:6:{s:6:\"tag_id\";i:6532;s:12:\"content_type\";s:6:\"thread\";s:10:\"content_id\";i:123107;s:14:\"tagged_user_id\";i:9130;s:11:\"tagged_date\";i:1619335897;s:19:\"tagged_is_auto_time\";i:0;}i:10;a:6:{s:6:\"tag_id\";i:6532;s:12:\"content_type\";s:6:\"thread\";s:10:\"content_id\";i:123030;s:14:\"tagged_user_id\";i:9130;s:11:\"tagged_date\";i:1618936556;s:19:\"tagged_is_auto_time\";i:0;}}","tag_description":"Wave \u0111\u1ed9 \u0111\u1eb9p nh\u1ea5t 2021 - T\u1ed5ng h\u1ee3p tin t\u1ee9c, h\u00ecnh \u1ea3nh, video, \u0111\u00e1nh gi\u00e1 xe Wave \u0111\u1ed9 t\u1ea1i snnphutho.vn","tag_count":1,"target_type":"","target_id":0,"target_data":null,"is_staff":0,"tag_title":"Wave \u0111\u1ed9 \u0111\u1eb9p nh\u1ea5t 2021 | snnphutho.vn C\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng xe m\u00e1y","tag_options":null,"view_count":605345,"tag_is_watched":0}